Investerare

Valberedning

Vid årsstämman den 11 maj 2021 beslutades att Nexam Chemical ska ha en valberedning som ska bestå av tre ledamöter representerande de tre största aktieägarna per den siste augusti 2021 enligt ägarstatistik från Euroclear Sweden AB.

För det fall det i denna ägarstatistik förekommer förvaltarregistrerade aktieinnehav ska sådana endast beaktas om förvaltare har uppgivit underliggande aktieägares identitet till Euroclear Sweden AB eller om Bolaget – utan att vidta några egna åtgärder – erhåller annan information som utvisar underliggande aktieägares identitet.

Utövar inte aktieägaren sin rätt att utse ledamot ska den till röstetalet närmast följande största aktieägaren ha rätt att utse ledamot i valberedningen. Ordförande i valberedningen ska, om inte ledamöterna enas om annat, vara den ledamot som utsetts av den till röstetalet största aktieägaren.

Valberedningen ska arbeta fram förslag i nedanstående frågor att föreläggas årsstämman för beslut:

  • förslag till ordförande vid stämman,
  • förslag till antalet bolagsstämmovalda styrelseledamöter samt antalet revisorer,
  • förslag till arvode till icke anställda ledamöter i styrelsen samt till icke anställda ledamöter i styrelsens olika utskott,
  • förslag till arvode för revisorerna,
  • förslag till val av styrelsens ordförande och övriga styrelseledamöter samt val av revisorer,
  • förslag till riktlinjer för att utse ledamöter i valberedningen och för valberedningens uppdrag,
  • förslag till arvode till valberedningens ledamöter.

För ytterligare information se Valberedningens rutiner och instruktioner beslutad vid årsstämman 2021.

Kontaktuppgifter till valberedningen är; valberedning@nexamchemical.com

Senaste

Pressmeddelanden & nyheter

Kalender

Finansiell kalender

2021-10-21
Delårsrapport januari-september 2021
2022-01-26
Bokslutskommuniké 2021

IR-kontakt

Johan Arvidsson, CEO
johan.arvidsson@nexamchemical.com
+46 (0)708-97 44 39