Investerare

Bolagsordning

Nexam Chemical Holding AB (publ)
Org.nr. 556919-9432

 

Bolagsordning

antagen vid årsstämma den 9 maj 2023.

§ 1 Firma

Bolagets företagsnamn är Nexam Chemical Holding AB. Bolaget är publikt (publ).

 

§ 2 Säte

Styrelsen skall ha sitt säte i Lomma. Bolagsstämma skall hållas i Lomma eller Lund.

 

§ 3 Verksamhetsföremål

Bolaget skall utveckla, tillverka, marknadsföra och sälja kemiska substanser samt utöva därmed förenlig verksamhet.

 

§ 4 Aktiekapital

Bolagets aktiekapital skall uppgå till lägst 900 000 kronor och högst 3 600 000 kronor.

 

§ 5 Antal aktier

Antalet aktier i bolaget skall uppgå till lägst 45 000 000 och till högst 180 000 000.

 

§ 6 Styrelse

Styrelsen skall bestå av lägst tre och högst åtta ledamöter utan suppleanter.

 

§ 7 Revisor

Bolaget skall ha en till två revisorer med eller utan revisorssuppleanter eller ett registrerat revisionsbolag.

 

§ 8 Kallelse till bolagsstämma

Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att kallelsen hålls tillgänglig på bolagets webbplats. Vid tidpunkten för kallelse ska information om att kallelse skett annonseras i Svenska Dagbladet.

För att få delta i bolagsstämman skall aktieägare göra en anmälan härom till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

Aktieägare ·får vid bolagsstämma medföra ett eller två biträden, dock endast om aktieägaren till bolaget anmäler antalet biträden på det sätt som anges i föregående stycke. .

 

§ 9 Ärenden på årsstämma

Vid årsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling:

 1. Val av ordförande vid stämman.
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 3. Godkännande av dagordning.
 4. Val av en eller två justeringspersoner att justera protokollet.
 5. Prövning om stämman blivit i behörig ordning sammankallad.
 6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt, i förekommande fall, av koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
 7. Beslut
 8. a) om fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt, i förekommande fall, koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.
 9. b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
 10. c) om ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör.
 11. Fastställande av antalet styrelseledamöter samt av antalet revisorer och revisorssuppleanter.
 12. Fastställande av arvoden till styrelse och revisorer.
 13. Val av styrelseledamöter och revisorer och revisorssuppleanter.
 14. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

 

§ 10 Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår skall vara 1 januari – 31 december.

 

§ 11 Avstämningsförbehåll

Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.

Kalender

Finansiell kalender

2024-07-12
Delårsrapport januari-juni 2024
2024-10-18
Delårsrapport januari-september 2024
2025-01-30
Bokslutskommuniké 2024

IR-kontakt

Ronnie Tornqvist, CEO
ronnie.tornqvist@nexamchemical.com
+46 (0)706-25 41 85