Nyheter

Nexam Chemical Holding AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari – 31 december 2014

2015-02-25

Fjärde kvartalet i korthet

Operativt:

  Anders Spetz tillsätts som ny CEO i Nexam Chemical med start från 1 januari 2015.

  NEXIMID® MHT-R, ett nytt harts för högtemperaturstillämpningar, lanseras.

  NEXAMITE® PBO, ett multifunktionellt additiv, introduceras på marknaden.

  Nexam Chemical och BASF kommer överens om att inte förlänga det exklusivitetsavtal som löper ut i maj 2015 vilket ger Nexam Chemical möjlighet att arbeta med andra samarbetspartners med avseende på nylon-66.

  Exklusivitetsavtalet med Armacell förlängs efter försening i utvecklingsarbetet orsakad av Armacells strategiska val att gå över till återvunnen PET.

  Det av Eurostar delfinansierade rPET-projektet startas med avsikt att, tillsammans med Armacell och The European Van Company, ta fram en produkt som kan hjälpa till att uppgradera PET och recycled PET för användning i bl.a sandwichkompositer för tillverkning av karosser.

Finansiellt & Legalt:

  Nettoomsättningen för fjärde kvartalet uppgick till 642 (1 707) kSEK. Periodens resultat före skatt uppgick till

  -10 446 (-8 126) kSEK.

  Balansomslutningen vid periodens slut var 84 880 (54 516) kSEK, varav likvida medel uppgick till

  62 543 (32 511) kSEK.

  Kassaflödet under fjärde kvartalet uppgick till -8 961 (-7 172) kSEK.

Viktiga händelser efter periodens slut

  Ledning och nyckelpersoner i bolaget har tecknat totalt 700 000 teckningsoptioner.

  Christian Svensson som har agerat CFO på konsultbasis sedan i augusti 2014 har anställts.

  Två nya patent har beviljats. I USA för en ny process vid framställning av EBPA och i Europa för katalys av tvärbindare.

Lund, den 25 februari 2015Styrelsen

Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisor.

För mer information, kontakta gärna:Lennart Holm, styrelsens ordförande: +46 (0)706 30 8562Anders Spetz, VD, +46 (0)703 47 97 00

Ladda ner som PDF