Nyheter

Odor Scavenger – ett viktigt led för att öka återvinningen av plaster

2020-10-26

Nexam Chemical arbetar ständigt med innovation och affärsutveckling på hållbarhetsområdet. Återvinning är ett område som blir allt viktigare och cirkuläritet i såväl material som processer är en nyckelfaktor för att hushålla med planetens resurser. Ett känt problem i återvinning av just plaster är att materialen ofta är kontaminerade med dåliga lukter vilket gör dem svårhanterliga för ytterligare bearbetning och användning. Därför har Nexam Chemical arbetat fram en serie luktneutraliserande produkter, så kallade odor scavengers, inom Performance Masterbatch-segmentet vilka på ett effektivt sätt skapar nytt liv åt återvunna plaster fria från lukt och med förbättrade egenskaper.

Odor scavengers kan tillämpas i olika materiella applikationsområden. Ett av de största användningsområdena är troligtvis vid återvinning av polyetenmaterial, där materialet tidigare har använts i exempelvis livsmedelsförpackningar eller plastpåsar. Oönskade lukter kan då ha tillförts materialet vilka sedan inte försvinner genom den vanliga återvinningsprocessen. Det fungerar även att tillämpa odor scavengers i polypropenmaterial samt i material av kombinationer av polyeten och polypropen. Dessutom kan produkten appliceras till polära polymerer som exempelvis nylon som ofta återfinns i olika typer av förpackningsmaterial.

I och med att applikationsområdena är breda finns det stora möjligheter att genom odor scavengers återvinna material som annars hade behövt kasseras på grund av lukt som är oönskad eller i många fall direkt skadlig. Det kan till och med vara så illa att en batch har så stark lukt att den i stora volymer blir farlig att hantera, varför odor scavengers har ett stort värde även ur ett arbetsmiljöperspektiv.

Teknologin bakom odor scavengers kan byggas på flera olika sätt. Dels kan man tillsätta additiv som reagerar med vissa luktmolekyler och inaktiverar dem. Man kan också arbeta med att sålla ut själva luktmolekylen, så kallad odor stripping. Denna metod fungerar väl för vissa typer av lukter, men sämre för andra. Vidare finns möjligheten att genom att värma upp material till väldigt höga temperaturer frigöra absorberade luktämnen genom desorption.

Svårigheten för många tillverkare är att avgöra vilken metod som krävs eftersom det beror på en kombination av typen av luktmolekyler, typ av polymer, samt orsaken till luktens uppkomst. Det senare är inte alltid enkelt att avgöra då lukter kan uppstå såväl av materialet som genom extern påverkan.

Nexam Chemical vet att det finns en stor efterfrågan av odor scavengers på marknaden och gör kontinuerligt screenings och tester för att ta fram så optimala produkter som möjligt. Dessutom arbetar man med en kombinationsprodukt, Multifunctional Antiodor Masterbatch, som förutom att neutralisera oönskad lukt även förbättrar eller återupplivar ursprungsmaterialets egenskaper, exempelvis viskositet och stabilitet som kan ha gått förlorad i återvinningsprocessen. Allt för att underlätta återvinning och mer cirkulära flöden.