Nyheter

Välkomnar den nya taxonomin

2021-06-10

EU:s nya taxonomi är ett klassificeringssystem för miljömässigt hållbara verksamheter som syftar till att underlätta för investerare att jämföra investeringar ur ett hållbarhetsperspektiv. Nexam Chemical välkomnar den nya förordningen och kommer att anamma systemet i sin hållbarhetsrapportering framöver.

– Med den nya taxonomin kommer det att bli tydligare att Nexam är en hållbar investering, säger Adrian Pepper, Group Regulatory and EHSQ Manager på Nexam Chemical.                

Taxonomin är en viktig åtgärd inom EU:s handlingsplan för finansieringen av en hållbar tillväxt. För att nå EU:s klimatmål och målen inom den gröna tillväxtstrategin krävs det att investerare, företag och beslutsfattare hittar och kan jämföra investeringar ur ett hållbarhetsperspektiv.

– Vi kommer att vara en early adopter av den nya taxonomin. Även om vi inte till en början kommer att ha regulatoriska krav på oss att rapportera i enlighet med taxonomin kommer vi att anamma den i vår hållbarhetsrapportering, säger Adrian Pepper och fortsätter:

– Vi finner taxonomin värdefull i ett större perspektiv men också för Nexam då den ur ett investeringsperspektiv gynnar bolag som vårt som aktivt bidrar till en hållbar utveckling. Det ligger trots allt i vår affärsidé att förse marknaden med produkter som underlättar övergången till en cirkulär materialekonomi och bidrar till minskad energiförbrukning.

 

För att en verksamhet ska klassificeras som miljömässigt hållbar ska den bidra väsentligt till ett eller flera av sex miljömål. Bolaget ska också uppfylla vissa minimikrav inom hållbarhet och får inte orsaka någon betydande skada för något av de övriga målen.

– Som vi ser det nu i ett tidigt stadium finns det två kriterier vilka Nexam väsentligen bidrar till. Förflyttning till en cirkulär ekonomi och minskade klimatförändringar, berättar Adrian.


 Taxonomins miljömål:

  1. Begränsning av klimatförändringar
  2. Anpassning till klimatförändringar
  3. Hållbar användning och skydd av vatten och marina resurser
  4. Övergång till en cirkulär ekonomi
  5. Förebyggande och kontroll av föroreningar
  6. Skydd och återställande av biologisk mångfald och ekosystem

På vilket sätt bidrar Nexam till de här två målen?

– Vi har produkter som används för att öka återvinningen av plast i olika skeden i dess livscykel. Våra tillsatser syftar också till att anpassa materialet efter användningsområdet och gör det exempelvis lättare, starkare, mer värmetåligt eller trycktåligt. Det är bättre för klimat och miljö att produkter kan användas länge innan de måste återvinnas. Våra produkter är dessutom en viktig del för att möjliggöra övergången till förnybar energi genom att de används i produktionen av exempelvis vindkraftverk. Tillsatserna används också för att göra lättare och starkare material för exempelvis flyg- och bilindustrin vilket minskar bränsleförbrukningen liksom utsläppen.

Vad är nästa steg för Nexam för att utöka hållbarhetsrapporteringen till att omfatta taxonomin?

– Vi gör just nu en kartläggning och en analys som syftar till att fastställa hur den nya taxonomin kan adderas i vår rapportering. Det finns ju en rad andra standarder där ute, exempelvis GRI, ESG och Agenda 2030, och vi ser taxonomin som ett komplement till dessa. Vi välkomnar att lagstiftaren går in och ger en ökad tyngd åt hållbarhetskommunikationen. Nu ska vi ta fram en modell för rapportering och kommunikation som blir tydlig, svarar Adrian.

Pågår det andra projekt inom hållbarhet hos Nexam just nu?

– Det pågår alltid projekt inom hållbarhet, det ligger i sakens natur att inte bara ha en kontinuerlig mätning och rapportering utan att ständigt utveckla och förbättra verksamheten. Vi jobbar exempelvis just nu med att lägga ökat fokus på social hållbarhet vilket bland annat innefattar utökade leverantörskontroller och att hitta nya sätt att stödja lokalsamhället där vi verkar. Vi genomför också GAP-analyser på våra olika anläggningar kopplat till medarbetarnöjdhet, inflytande och arbetsmiljö för att identifiera eventuella utvecklingsmöjligheter, berättar Adrian.

Taxonomi­förordningen, som antogs i juni 2020, innehåller ett ramverk för att avgöra vilka verksamheter som ska anses vara miljömässigt hållbara i taxonomin. I april i år nådde kommissionen en politisk överenskommelse om en delegerad akt till förordningen i vilken villkoren för ”väsentliga bidrag” och ”betydande skada” fastställs närmare genom så kallade tekniska granskningskriterier. Akten kommer att tillämpas från och med 1 januari 2022.

– Det är rätt tidpunkt för oss att anamma en ny rapporteringsmodell. Vi är i uppbyggnadsfasen av en struktur för hållbarhetsrapportering så det passar bra. Grunden är att det ska vara jämförbart över tid och då behöver vi mätetal som är konstanta för att se förändring. Det ska vara enkelt att ta del av och transparent för de som vill veta hur vi bidrar, avslutar Adrian Pepper.