Nyheter

Hållbarhetssatsning

2020-03-27

I vårt senaste nyhetsbrev berättade vi om Nexam Chemicals hållbarhetsarbete som bygger på tre pelare – genom våra innovationer för hållbarhet, våra produkter som möjliggörare för hållbar utveckling och genom vår egen hållbara verksamhet. Nexam Chemicals kunder, som i många fall är världens främsta kemiföretag, ställer höga krav kopplat till vårt agerande i fråga om kvalitet, miljö och säkerhet. Med denna bakgrund har vi valt att ta stöd av hållbarhetskonsult Thomas Bergmark, tidigare global hållbarhetschef för IKEA Koncernen, för att stärka och tydliggöra vårt hållbarhetsarbete. I ett projekt med relation mellan Thomas och Nexam Chemicals ledningsgrupp, har en långsiktig färdplan börjat ta form.

– Ett hållbarhetsarbete blir aldrig färdigt. Det vi nu gör är att bygga vidare på den grund som Nexam Chemical byggt upp över lång tid och genomföra kontinuerliga förbättringar under de kommande åren. Det kommer ständigt nya utmaningar och möjligheter som alla aktörer i branschen måste förhålla sig till, berättar Thomas.

I projektet, som inleddes med en nulägesanalys under 2019, har en vision börjat ta form som vägleder Nexam Chemical i hållbarhetsarbetet. Denna vision innebär bland annat en efterlevnad av FN:s globala hållharbetsmål, att vi är måna om jordens resurser och att vi utvecklar innovativa lösningar som möjliggör för våra kunder att bidra till en hållbar tillväxt. Därtill har ett antal strategiska prioriteringar tagits fram samt en handlingsplan med konkreta åtgärder för att nå denna vision. Det handlar till exempel om mätbara mål som ska uppnås redan 2022.

– Bolagets ledningsgrupp har enats om vilka strategiska prioriteringar som ska lyftas fram för att nå visionen. Våren 2020 kommer vi att landa i kvantifierbara mål och nyckeltal som självklart kommer följas upp, säger Thomas.

Han förklarar att hållbarhetsarbetet utvecklas inom flera områden. Ett exempel är hur bättre utnyttjande av resurser som råvaror, energi, vatten och kemikalier bidrar till en minskad miljöpåverkan och ökade besparingar. Detta gäller självklart i hela värdekedjan och inte minst hos företagets leverantörer som har stor påverkan i alla dimensioner av hållbarhetsarbetet, inte minst när det gäller ansvaret för hälsa och säkerhet.

Ökat behov

Thomas Bergmark har över 30 års erfarenhet av hållbar affärsutveckling. Han anser att marknaden inom polymera material allt mer efterfrågar egenskapsförbättrande lösningar som ger möjligheter till såväl ekonomiska som miljömässiga besparingar.

– Det är en spännande bransch, men som också är ifrågasatt. Önskemål från kunderna har exploderat när det gäller hållbara lösningar som dessutom ger ekonomisk avkastning. Dessa lösningar är nödvändiga för världsledande kemi- och materialföretag som idag måste möta det ökade trycket för att kunna fortsätta med sina affärer, säger Thomas.

Nexam Chemicals teknologier gör det möjligt för kunder att producera produkter med förbättrade egenskaper när det gäller styrka, slagseghet, temperaturtålighet, kemikalieresistens och livslängd. Detta skapar lättare, starkare, smartare och mer hållbara material. Att man minskar miljöpåverkan i samtliga led i värdekedjan, hela vägen från inköp till produkten och slutkund samtidigt som att kostnaderna minskar, menar Thomas gynnar bolaget.

– Jag är övertygad om att kunderna kommer efterfråga det bästa möjliga inom respektive applikationer ur ett miljö- och hållbarhetsperspektiv. Nexam Chemicals teknik ökar materialutnyttjandet, ökar produktiviteten och minskar kostnaderna. I och med detta så är man attraktiv för kunderna. Det är bra tajming att satsa på att synliggöra och utveckla hållbarhetsarbetet, avslutar han.