Nyheter

Nexam Chemical Holding AB (publ). Delårsrapport för kvartal 3, juli–september 2013

2013-11-25

Kvartalet i korthet

Operativt:

  Första kommersiella applikationen inom elektronik bekräftad av Sumitomo, Japan
  Clean Sky-projektet som syftar till att utveckla nya högtemperaturkompositer för flygmotorer har resulterat i ett nytt högtemperaturmaterial baserat på Rolls-Royces kravspecifikation
  Ytterligare positiva testresultat har uppnåtts från stor potentiell kund inom området modifiering av PET-skum
  Utökat intresse från ett stort antal ledande nylonspelare (såsom BASF och DSM), inom såväl existerande som nya applikationer (exempelvis “in service curing”)
  Optimering av process och formsprutningsverktyg har gått framåt i Nylon-66 projektet med BASF
  Nexamprodukt till PO-CROSS projektet gällande polyeten har levererats och testats av projektdeltagarna ABB, IRPC och Repsol och har genererat positiva testresultat
  Som ett led i förberedelserna för förväntat multi-ton behov av Nexams produkter, har samarbetet med ett flertal större kontraktstillverkare fördjupats
  Produktionsenheten Nexam St. Andrews har under kvartalet erhållit ISO 9001-, ISO 14001- och OHSAS 18001-certifiering
  Nexams patent i USA angående tvärbunden Nylon beviljades under kvartalet

Finansiellt & Legalt:

  Nettoomsättningen för perioden uppgick till 337 (447) kSEK. Periodens resultat före skatt uppgick till –6 323 (–3 980) kSEK
  Balansomslutningen vid periodens slut var 59 600 (27 240) kSEK, varav det vid periodens utgång fanns 39 640 (13 830) kSEK i likvida medel
  Kassaflödet under perioden var –6 829 (–3 559) kSEK vilket är i linje med planen

Viktiga händelser efter periodens slut

  En ledande USA-baserad materialleverantör till flygindustrin har köpt NEXIMID 100 (PEPA) för att kvalificera Nexam som leverantör till ett mångårigt flygplansprojekt
  Nexam har ingått ett samarbetsavtal med ett amerikanskt materialföretag för framtagande av ett nytt högtemperaturharts till flygindustrin innehållande NEXIMID 100 (PEPA) och NEXIMID 400 (EBPA)
  Nexam har mottagit en order på högtemperaturharts från Clean Sky-projektet, där Rolls-Royce är slutkund, motsvarande ett ordervärde om cirka 900 kSEK
  Uppskalningsförsöken hos den världsledande PET-skumsaktören har fortsatt i nära samarbete med Nexam, och kundenförbereder för fullskaliga tester i sin reguljära produktion under november december. Nexam har levererat produkt till dessa tester
  Fortsatt stort intresse från ett antal ledande nylonspelare, av vilka vi kan nämna BASF, DSM, EMS och Unitika
  Processutveckling och uppskalning i produktion av ett antal Nexamprodukter till termoplaster har nu påbörjats dels på den interna produktionsenheten Nexam St. Andrews dels hos tre större europeiska kontraktstillverkare. Detta som förberedelse till leverans av kommersiella volymer till pågående kundprojekt och ett antal produktlanseringar till den bredare marknaden
  Nytt projekt på nylon har initierats med potentiell kund, med målet att förbättra egenskaperna i formsprutade tunngodsdetaljer, bland annat till mobiltelefoner och läsplattor
  PO-CROSS-projektet har avslutats och både IRPC och ABB har meddelat att de vill fortsätta i projekt med Nexam som syftar till kommersialisering. Samarbetsavtal diskuteras med respektive part
  Nexam St. Andrews har, med en viss försening, nu påbörjat leverans och fakturering av produkter gällande den externa kontrakttillverkningsordern om totalt ordervärde på 900 kSEK

Lund, den 25 november 2013Styrelsen

Denna rapport har ej varit föremål för granskning av Bolagets revisor.

Ladda ner som PDF