Nyheter

Årsstämma 2019 och information om utsedda ledamöter till valberedningen

2018-11-16

Årsstämman 2019 i Nexam Chemical Holding AB (publ) kommer att hållas torsdagen den 16 maj 2019, kl. 15.00 på Elite Hotel Ideon, Scheelevägen 27 i Lund.

Aktieägare har rätt att få ett ärende upptaget vid årsstämman, om begäran har inkommit till styrelsen senast den 28 mars 2019. Styrelsen kan kontaktas per e-post på adress:

styrelsen@nexamchemical.com eller med vanlig post på adress: Nexam Chemical Holding AB (publ), Att: Styrelsen, Box 165, 234 23 LOMMA.

Vid årsstämman den 17 maj 2018 beslutades att Nexam Chemical ska ha en valberedning som ska bestå av tre ledamöter representerande de tre största aktieägarna per den siste juni 2018.

Med de största ägarna avses de aktieägare som är registrerade hos Euroclear Sweden AB den 30 juni 2018. Utövar inte aktieägaren sin rätt att utse ledamot ska den till röstetalet närmast följande största aktieägaren ha rätt att utse ledamot i valberedningen.

Valberedningen inför årsstämman 2019 består av:

     Eva Gottfridsson Nilsson, valberedningens ordförande och utsedd av Länsförsäkringar Fondförvaltning AB;
     Martin Lundin, utsedd av utsedd av Holm Invest AB (Lennart Holm); samt
     Daniel Röme

Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen kan vända sig till valberedningen per e-post på adress: valberedning@nexamchemical.com, eller med vanlig post på adress: Nexam Chemical Holding AB (publ), Att: Valberedningen, Box 165, 234 23 LOMMA.

För att valberedningen skall kunna behandla inkomna förslag med tillräcklig omsorg bör dessa vara valberedningen tillhanda senast den 4 mars 2019.

För mer information, kontakta:

Lennart Holm, Styrelseordförande, +46-706 30 85 62, lennart.holm@nexamchemical.com 

___________________________________________________________________________

Om Nexam Chemical

Nexam Chemical utvecklar teknologi och produkter som gör det möjligt att kostnadseffektivt och med bibehållen produktionsteknik avsevärt förbättra tillverkningsprocess och egenskaper hos de flesta typer av plaster. Till de egenskaper som förbättras hör bland andra styrka, seghet, temperaturtålighet, kemikalieresistens och livslängd. De förbättrade egenskaperna gör det i sin tur möjligt att ersätta metaller och andra, ofta tyngre och dyrare konstruktionsmaterial inom en rad olika tillämpningsområden. Även i applikationer där plast redan används förbättras tillverkningsprocess, minskar materialanvändning och möjliggörs användningen av mer miljövänliga alternativ. Exempel på kommersiella applikationer: rörtillverkning, skumtillverkning och högprestandaplaster. Mer information om verksamheten finns på http://www.nexamchemical.com. Bolagets Certified Adviser är FNCA Sweden AB.

Ladda ner som PDF