Nyheter

Nexam Chemicals riktade nyemission övertecknad, tillförs 35 MSEK

2021-02-01

Styrelsen för Nexam Chemical Holding AB (”Nexam Chemical” eller ”Bolaget”) har i enlighet med vad som offentliggjordes i Bolagets pressmeddelande tidigare idag, med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 13 maj 2020, beslutat om och genomfört en nyemission av 3 100 000 aktier (den ”Riktade nyemissionen”). Teckningskursen för aktierna i den Riktade nyemissionen uppgår till 11,40 SEK per aktie. Genom den Riktade nyemissionen tillförs därför Nexam Chemical cirka 35,3 MSEK, före avdrag för transaktionskostnader. Investerare i nyemissionen utgörs av svenska och internationella institutionella investerare inklusive Mediuminvest, Alcur Fonder, Länsförsäkringar samt Norron Asset Managment.

Teckningskursen i den Riktade nyemissionen uppgår till 11,40 SEK per aktie och har fastställts genom ett så kallat accelererat bookbuilding-förfarande som genomförts av Bolagets finansiella rådgivare Erik Penser Bank AB (”Erik Penser Bank”), varför det är styrelsens bedömning att teckningskursen är marknadsmässig. Teckningskursen i den Riktade nyemissionen motsvarar stängningskursen på Nasdaq First North Growth Market Premier den 1 februari 2021.

Den huvudsakliga anledningen till att den Riktade nyemissionen genomförs är att stärka Bolagets finansiella ställning samt för att möjliggöra en fortsatt hög tillväxttakt, vilken inkluderar investeringar i produktionskapacitet, produktutveckling, förstärkning av rörelsekapital samt Bolaget säljorganisation.

Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att diversifiera ägarbasen i Bolaget bland svenska såväl som internationella institutionella investerare och utnyttja möjligheten att på fördelaktiga villkor anskaffa kapital på ett tids- och kostnadseffektivt sätt.

Den Riktade nyemissionen medför en utspädning om cirka 3,9 procent av antalet aktier och röster i Bolaget. Genom den Riktade nyemissionen ökar antalet utestående aktier och röster med 3 100 000, från 75 803 367 till 78 903 367. Aktiekapitalet ökar med 59 615,384617 SEK från 1 457 757,057729 SEK till 1 517 372,442346 SEK.

Kommentar från Nexam Chemicals VD

Det är mycket glädjande att det finns ett starkt intresse för Nexam Chemical. Vi befinner oss i stark tillväxt och kapitalet från emissionen stärker förutsättningarna att bibehålla en hög tillväxttakt under lång tid framöver. Vår målsättning är att etablera Nexam Chemical som en ledande leverantör av hållbara lösningar för plastindustrin, säger VD Johan Arvidsson.

Rådgivare

Erik Penser Bank är Sole Manager och Bookrunner och Setterwalls Advokatbyrå AB är legal rådgivare till Bolaget i samband med den Riktade nyemissionen.

För mer information, kontakta:

Johan Arvidsson, VD, +46-708 97 44 39, johan.arvidsson@nexamchemical.com

Denna information är sådan information som Nexam Chemical Holding AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 1 februari 2021 kl. 21:15 (CET)

Ladda ner som PDF