Nyheter

Nexam Chemical Holding AB (publ) Delårsrapport 1 januari – 31 mars 2017

2017-05-10

Solid bas för tillväxt inom PET-skum

Första kvartalet i korthet

Operativt:

  Leveransavtal tecknas med Armacell avseende NEXAMITE®-teknologin och relaterade produkter avsedda för tillverkning av PET-baserat skum.
  Ytterligare uppskalning hos kontraktstillverkare genomförd avseende volymtillverkning av masterbatch.

Finansiellt:

  Nettoomsättningen för första kvartalet uppgick till 2 336 (816) kSEK.
  Rörelseförlusten för kvartalet var -4 933 (-4 706) kSEK.
  Jämfört med årets början uppgick likvida medel till 124 785 (133 147) kSEK.
  Kassaflödet för den löpande verksamheten uppgick till -7 163 (-3 240) kSEK.

Väsentliga händelser efter kvartalet utgång

  Nexam Chemical godkänns för notering på Nasdaq First North Premier efter övergång till redovisningsstandarden IFRS samt tillämpning av Svensk kod för bolagsstyrning.

Lund 10 maj 2017

Styrelsen

Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisor.

För mer information, kontakta:

Anders Spetz, VD, +46-703 47 97 00, anders.spetz@nexamchemical.com 

Denna information är sådan information som Nexam Chemical Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10 maj 2017 kl. 08:00 CET. ____________________________________________________________________________

Om Nexam Chemical

Nexam Chemical utvecklar teknologi och produkter som gör det möjligt att kostnadseffektivt och med bibehållen produktionsteknik avsevärt förbättra tillverkningsprocess och egenskaper hos de flesta typer av plaster. Till de egenskaper som förbättras hör bland andra styrka, seghet, temperaturtålighet, kemikalieresistens och livslängd. De förbättrade egenskaperna gör det i sin tur möjligt att ersätta metaller och andra, ofta tyngre och dyrare konstruktions-material inom en rad olika tillämpningsområden. Även i applikationer där plast redan används förbättras tillverkningsprocess, minskar materialanvändning och möjliggörs användningen av mer miljövänliga alternativ. Exempel på kommersiella applikationer: rörtillverkning, skumtillverkning och högprestandaplaster. Mer information om verksamheten finns på http://www.nexamchemical.com. Bolagets Certified Adviser är FNCA Sweden AB.

Ladda ner som PDF