Nyheter

Nexam Chemical Holding AB (publ) Delårsrapport 1 januari – 30 september 2015

2015-11-12

Ökad omsättning i kvartalet

Tredje kvartalet i korthet

Operativt:

  Första industriella ordern avsett för polyetenrör med ordervärde på cirka 700 000 kronor.

  Kraftigt ökad omsättning i kvartalet, vilken uppgick till över 4 miljoner kronor.

  Antalet pågående kundprojekt ökar i alla utvecklingsfaser med tyngdpunkt på fullskaliga tester.

  Bolaget beviljas 2,4 miljoner kronor i utvecklingsbidrag från Vinnova/Eurostar.

Finansiellt:

  Nettoomsättningen för tredje kvartalet uppgick till 4 197 (455) kSEK och för de första nio månaderna 5 329 (960) kSEK. I två kvartal i rad har rörelseförlusten halverats och uppgick för tredje kvartalet till -2 625 (-7 996) kSEK.

  Jämfört med årets början var balansomslutningen vid periodens slut 64 468 (84 973) kSEK, varav likvida medel uppgick till 39 300 (62 543) kSEK.

  Kassaflödet för den löpande verksamheten under tredje kvartalet uppgick till -4 937 (-8 713) kSEK.

Väsentliga händelser efter kvartalets utgång

  Erhåller order på cirka 1,5 miljoner kronor från en av världens största rörtillverkare avseende en polyetenblandning som innehåller NEXAMITE®.

  Första industriella ordern erhålls för NEXIMID® avsedd för elektronikindustrin. Baserat på prognos från kunden bedöms ordervärdet för 2016 uppgå till 1,5 miljoner kronor.

Lund 12 november, 2015

Styrelsen

Denna rapport har varit föremål för översiktlig granskning av bolagets revisor.

Frågor kring rapporten besvaras av:

Anders Spetz, VD

Tel: +46-(0)703 47 97 00

E-post: anders.spetz@nexamchemical.com

.

Ladda ner som PDF