Nyheter

Nexam Chemical Holding AB (publ). Delårsrapport för kvartal 1 januari-mars 2013

2013-05-20

Kvartalet i korthet

Operativt:

  Nexam blev först i världen att tillverka detaljer av tvärbunden nylon med konventionell formsprutning.
  Provplattor av tvärbunden nylon 66 har producerats åt BASF för vidare utvärdering.
  Sekretessavtal har ingåtts med världsledande företag inom specialnyloner och ett gemensamt projekt har initierats.
  Positiva initiala resultat från försök med ett tvärbundet specifikt PET material med ledande producent av PET material till energisektorn.
  Uppstart av projekt tillsammans med Rolls-Royce för materialutveckling till flygmotorer.
  Leverans av tvärbundna provmaterial för utvärdering inom ett flertal kundprojekt riktade mot elektronik- och aerospaceindustrin.
  Färdigställandet av Nexams plastbearbetningslaboratorium har närmat sig slutförande, vilket kommer att accelerera utvecklingstakten framåt.

Finansiellt & Legalt:

  Nettoomsättningen för perioden uppgick till 203 (103) kSEK. Periodens resultat före skatt uppgick till – 6 487 (– 4 253) kSEK.Balansomslutningen vid periodens slut var 70 286 (35 109) kSEK, varav det vid periodens utgång fanns 56 038 (22 691) kSEK i likvida medel

  Kassaflödet under perioden var 48 822 (– 6 838) kSEK. Nyemissionen har påverkat kassaflödet under perioden med 53 850 kSEK

  Slutförande och registrering av nyemission om 53 900 kSEK i Nexam Chemical AB

  Årsstämma i Nexam Chemcial AB hölls den 20 mars. Nexam Chemical AB gjorde även per den 20 mars ett omvänt förvärv av Nexam

Viktiga händelser efter periodens slut

  Nexam Chemical Holding ABs aktier anslöts på NASDAQ OMX First North den 23 april
  Europeiska Patentverket (EPO) meddelade att Nexams pantentansökan avseende tvärbindaren PETA kommer att beviljas i Europa
  Amerikanska patentverket (USPTO) meddelade att Nexams amerikanska patentansökan avseende en ny typ av tvärbindningsbar nylon kommer att beviljas i USA
  Europeiska Patentverket (EPO) meddelade att Nexams europeiska patentansökan avseende bolagets tvärbindningsteknologi för polykarbonater kommer att beviljas i Europa
  Två av Nexams kunder som arbetar med plasten PEEK, meddelar positiva resultat

Denna rapport har ej granskats av bolagets revisorer.

Lund, den 20 Maj 2013Styrelsen

Läs PDF för den kompletta rapporten.

Ladda ner som PDF