Nyheter

Nexam Chemical Holding AB (publ) Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2018

2018-08-16

Fortsatt positiv utveckling i verksamheten

Andra kvartalet i korthet

Operativt:

  NEXAMITE® kvalificerad i kommersiell standardprodukt.

  Organisationen förstärkt med ytterligare nyckelpersoner.

  Utökad extruderkapacitet i Ungern.

  Inköpsprojekt initierat för att reducera materialkostnaden.

  Hög beläggning i St Andrews leder till utökad outsourcing av intermediära produkter.

Finansiellt:

  Nettoomsättningen för det andra kvartalet uppgick till 27 623 (4 577) kSEK.

  Resultat före avskrivningar (EBITDA) för kvartalet var -471 (-5 209) kSEK.

  Jämfört med årets början uppgick likvida medel till 68 973 (86 407) kSEK.

  Kassaflödet för den löpande verksamheten i kvartalet uppgick till -2 257 (-4 762) kSEK.

  Resultat per aktie efter utspädning uppgick för kvartalet till -0,04 (-0,09) SEK.

Lomma 16 augusti 2018

Styrelsen

Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

För mer information, kontakta:

Anders Spetz, VD, +46-703 47 97 00, anders.spetz@nexamchemical.com

Denna information är sådan information som Nexam Chemical Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 16 augusti 2018 kl. 08:00 CET.

____________________________________________________________________________

Om Nexam Chemical

Nexam Chemical utvecklar teknologi och produkter som gör det möjligt att kostnadseffektivt och med bibehållen produktionsteknik avsevärt förbättra tillverkningsprocess och egenskaper hos de flesta typer av plaster. Till de egenskaper som förbättras hör bland andra styrka, seghet, temperaturtålighet, kemikalieresistens och livslängd. De förbättrade egenskaperna gör det i sin tur möjligt att ersätta metaller och andra, ofta tyngre och dyrare konstruktions-material inom en rad olika tillämpningsområden. Även i applikationer där plast redan används förbättras tillverkningsprocess, minskar materialanvändning och möjliggörs användningen av mer miljövänliga alternativ. Exempel på kommersiella applikationer: rörtillverkning, skumtillverkning och högprestandaplaster. Mer information om verksamheten finns på http://www.nexamchemical.com. Bolagets Certified Adviser är FNCA Sweden AB.

Ladda ner som PDF