Nyheter

Nexam Chemical Holding AB (publ) Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2019

2019-08-20

27 procent försäljningstillväxt i kvartalet 

Andra kvartalet i korthet

Operativt:

•          Produktions- och försäljningsrekord för Nexam Chemical som koncern för både halvår och kvartal.

•          Signifikant försäljningstillväxt inom Nexam Chemicals NEXIMID®- och NEXAMITE®-baserade sortiment där

            produkter avsedda för PET-skumstillverkning går särskilt starkt och uppvisar den största volymökningen.

•          Fortsatt mycket god tillväxt inom högprestandaområdet, både från Nordamerika och Asien.

•          Försäljningen av mer standardbetonade material inom masterbatchområdet på samma nivå som tidigare kvartal

           med undantag för vår ungerska verksamhet där försäljningen ökat med ca 25% under året.

•          Intensifierat regulatoriskt arbete för REACH-registrering av flera av våra produkter och råvaror till följd av ökande

           volymer.

•          Genomförande av ett optionsprogram där hela ledningsgruppen deltager.

Finansiellt:

•          Nettoomsättningen för det andra kvartalet uppgick till 35 195 (27 623) kSEK.

•          Resultat före avskrivningar (EBITDA) för kvartalet uppgick till 326 (- 471) kSEK.

•          Kassaflödet för den löpande verksamheten i kvartalet uppgick till – 2 588 (- 2 257) kSEK, vilket är en avsevärd

           förbättring jämfört med första kvartalet (-14 521).

•          Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick för kvartalet till – 0,03 (- 0,04) SEK.

Väsentliga händelser efter kvartalets utgång

•          Marcus Nyberg tillträdde som CFO 1 augusti.

Lomma 20 augusti 2019

Styrelsen

Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

För mer information, kontakta:

Johan Arvidsson, VD, +46-708 97 44 39, johan.arvidsson@nexamchemical.com 

Denna information är sådan information som Nexam Chemical Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 augusti 2019 kl. 08:30 CET.

____________________________________________________________________________

Om Nexam Chemical

Nexam Chemical utvecklar teknologi och produkter som gör det möjligt att kostnadseffektivt och med bibehållen produktionsteknik avsevärt förbättra tillverkningsprocess och egenskaper hos de flesta typer av plaster. Till de egenskaper som förbättras hör bland andra styrka, seghet, temperaturtålighet, kemikalieresistens och livslängd. De förbättrade egenskaperna gör det i sin tur möjligt att ersätta metaller och andra, ofta tyngre och dyrare konstruktionsmaterial inom en rad olika tillämpningsområden. Även i applikationer där plast redan används förbättras tillverkningsprocess, minskar materialanvändning och möjliggörs användningen av mer miljövänliga alternativ. Exempel på kommersiella applikationer: rörtillverkning, skumtillverkning och högprestandaplaster. Mer information om verksamheten finns på http://www.nexamchemical.com. Bolagets Certified Adviser är FNCA Sweden AB. FNCA Sweden AB kan nås på info@fnca.se samt per telefon på 08-528 00 399.

Ladda ner som PDF