Nyheter

Nexam Chemical Holding AB (publ)          Delårsrapport 1 januari – 30 juni 2017

2017-08-18

Försäljningsrekord i kvartalet

Andra kvartalet i korthet

Operativt:

  Högsta försäljningen någonsin i bolagets historia för ett enskilt kvartal.
  Leverans till ny produktionsanläggning hos befintlig rörkund genomförd samtidigt som tillgång till specifik polyeten håller tillbaka volymutvecklingen. Alternativa leverantörer är under utvärdering.
  Vinnovabidrag beviljat för utveckling av uthålliga grafenmodifierade kompositer för högtemperaturapplikationer tillsammans med SWEREA Sicomp.
  Nexam Chemical godkänns för notering på Nasdaq First North Premier

Finansiellt:

  Nettoomsättningen för andra kvartalet uppgick till 4 577 (4 242) kSEK.
  Rörelseförlusten för kvartalet var -5 791 (-5 728) kSEK.
  Jämfört med årets början uppgick likvida medel till 118 983 (133 147) kSEK.
  Kassaflödet för den löpande verksamheten uppgick till -4 762 (-6 783) kSEK.

Lund 18 augusti 2017

Styrelsen

Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisor.

För mer information, kontakta:

Anders Spetz, VD, +46-703 47 97 00, anders.spetz@nexamchemical.com 

Denna information är sådan information som Nexam Chemical Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 augusti 2017 kl. 08:00 CET.

____________________________________________________________________________

Om Nexam Chemical

Nexam Chemical utvecklar teknologi och produkter som gör det möjligt att kostnadseffektivt och med bibehållen produktionsteknik avsevärt förbättra tillverkningsprocess och egenskaper hos de flesta typer av plaster. Till de egenskaper som förbättras hör bland andra styrka, seghet, temperaturtålighet, kemikalieresistens och livslängd. De förbättrade egenskaperna gör det i sin tur möjligt att ersätta metaller och andra, ofta tyngre och dyrare konstruktions-material inom en rad olika tillämpningsområden. Även i applikationer där plast redan används förbättras tillverkningsprocess, minskar materialanvändning och möjliggörs användningen av mer miljövänliga alternativ. Exempel på kommersiella applikationer: rörtillverkning, skumtillverkning och högprestandaplaster. Mer information om verksamheten finns på http://www.nexamchemical.com. Bolagets Certified Adviser är FNCA Sweden AB.

Ladda ner som PDF