Nyheter

Nexam Chemical Holding AB (publ) Delårsrapport 1 januari – 30 september 2018

2018-11-06

Försäljningstillväxten utvecklas bra

Tredje kvartalet i korthet

Operativt:

  Order på 5,7 MSEK från en av världens största tillverkare av PET-skum.
  Genombrott för NEXIMID® på den kinesiska marknaden. Erhåller order på 1 MSEK.
  Lyckat automatiseringsprojekt ökar produktionseffektiviteten och frigör kapacitet.
  Fortsatt försäljningstillväxt över 12 månader med förbättrade marginaler.

Finansiellt:

  Nettoomsättningen för det tredje kvartalet uppgick till 25 624 (2 090) kSEK.
  Resultat före avskrivningar (EBITDA) för kvartalet var -3 491 (-3 488) kSEK.
  Jämfört med årets början uppgick likvida medel till 63 676 (86 407) kSEK.
  Kassaflödet för den löpande verksamheten i kvartalet uppgick till -1 120 (-2 497) kSEK.
  Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick för kvartalet till -0,09 (-0,06) SEK.

Lomma 6 november 2018

Styrelsen

Denna rapport har varit föremål för översiktlig granskning av bolagets revisorer.

För mer information, kontakta:

Anders Spetz, VD, +46-703 47 97 00, anders.spetz@nexamchemical.com 

Denna information är sådan information som Nexam Chemical Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 6 november 2018 kl. 08:00 CET.

____________________________________________________________________________

Om Nexam Chemical

Nexam Chemical utvecklar teknologi och produkter som gör det möjligt att kostnadseffektivt och med bibehållen produktionsteknik avsevärt förbättra tillverkningsprocess och egenskaper hos de flesta typer av plaster. Till de egenskaper som förbättras hör bland andra styrka, seghet, temperaturtålighet, kemikalieresistens och livslängd. De förbättrade egenskaperna gör det i sin tur möjligt att ersätta metaller och andra, ofta tyngre och dyrare konstruktions-material inom en rad olika tillämpningsområden. Även i applikationer där plast redan används förbättras tillverkningsprocess, minskar materialanvändning och möjliggörs användningen av mer miljövänliga alternativ. Exempel på kommersiella applikationer: rörtillverkning, skumtillverkning och högprestandaplaster. Mer information om verksamheten finns på http://www.nexamchemical.com. Bolagets Certified Adviser är FNCA Sweden AB.

Ladda ner som PDF