Nyheter

Nexam Chemical Holding AB (publ). Delårsrapport för kvartal 2, april-juni 2013

2013-08-19

Kvartalet i korthet

Operativt:

  En ledande USA-baserad materialleverantör till flygindustrin meddelar Nexam att de kommer kvalificera Nexams PEPA till ett mångårigt flygplansprojekt
  Nexam St. Andrews beslutar att selektivt ta in externa kontrakttillverkningsorder. En första affär till ett ordervärde om 900 kSEK för leverans under augusti-september
  Nexam har fördjupat samarbetet med några större utvalda legotillverkare i Europa, detta som en förberedelse för förväntad kommande produktion av multi-ton volymer av Nexams produkter
  Nexam Chemical Holding ABs aktier anslöts på NASDAQ OMX First North den 23 april
  Europeiska Patentverket (EPO) meddelade att Nexams pantentansökan avseende tvärbindaren PETA kommer att beviljas i Europa
  Europeiska Patentverket (EPO) meddelade att Nexams europeiska patentansökan avseende bolagets tvärbindningsteknologi för polykarbonater kommer att beviljas i Europa
  Amerikanska patentverket (USPTO) meddelade att Nexams amerikanska patentansökan avseende en ny typ av tvärbindningsbar nylon kommer att beviljas i USA
  Två av Nexams kunder som arbetar med plasten PEEK återkopplar med positiva resultat

Finansiellt & Legalt:

  Nettoomsättningen för perioden uppgick till 299 (72) kSEK. Periodens resultat före skatt uppgick till –5 571 (–4 437) kSEK
  Balansomslutningen vid periodens slut var 66 776 (30 890) kSEK, varav det vid periodens utgång fanns 46 457 (17 430) kSEK i likvida medel
  Kassaflödet under perioden var –9 541 (–5 328) kSEK, och innehåller flera poster av engångskaraktär

Viktiga händelser efter periodens slut

  Positiva kundresultat inom området tvärbindning av PET-skum, vilket bland annat används som material till vindkraftverk. Kunden har meddelat att de avser att beställa ytterligare Nexamprodukt för uppskalning av produktion i reguljär produktionsanläggning under september månad
  Nexam Chemicals C-PET 3-projektansökan rankas som nummer 36 av 510 europeiska ansökningar 2013 till Eureka/Eurostars i Bryssel. Bakom projektet står Nexam Chemical, Fraunhofer ICT från Tyskland och en världsledande slutkund med bas i Europa
  Produkt utvecklad inom PO-CROSS-projektet (gällande bland annat tvärbunden PE till rör och andra applikationer) har skalats upp på Nexam St Andrews och större provmängd har skickats till projektdeltagarna ABB, IRPC och Repsol för vidare utvärdering
  NASA har fortsatt sina inköp av material från Nexam under sommaren – den senaste ordern var på ca 100 kSEK
  Nexams patent i USA angående tvärbunden Nylon har nu beviljats

Lund, den 19 augusti 2013Styrelsen

Denna rapport har ej varit föremål för granskning av Bolagets revisor. Läs PDF för den kompletta rapporten.

Ladda ner som PDF