Nyheter

Nexam Chemical offentliggör placering av nya aktier genom nyemission

2014-03-13

Nexam Chemical Holding AB (publ) (”Nexam Chemical”) offentliggör idag en placering av nya aktier genom en riktad nyemission (”Nyemissionen”). 

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt i USA, Kanada, Hongkong, Japan, Nya Zeeland, Sydafrika eller Australien.

Nexam Chemical har anlitat ABG Sundal Collier AB som bookrunner i en placering av nyemitterade aktier i Nyemissionen riktad till internationella institutionella investerare och kvalificerade investerare i Sverige. Syftet med beslutet att emittera nya aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är att utnyttja möjligheterna att på fördelaktiga villkor anskaffa kapital från nya ur finansiellt perspektiv strategiskt viktiga ägare och därmed främja Nexam Chemicals möjligheter att skapa ytterligare värde för alla aktieägare. Likviden från Nyemissionen avses att användas till att finansiera och möjliggöra en fortsatt hög expansionstakt samt en utveckling av bolaget, dess marknader och produkter.

Priset för de nya aktierna kommer att bestämmas genom en accelererad bookbuilding-process, och de nya aktier som emitteras i Nyemissionen kommer att tas upp till handel på NASDAQ OMX First North när de har emitterats och registrerats. Bookbuilding kommer att påbörjas omedelbart. Minsta möjliga order i Nyemissionen har fastställts till det antal aktier som motsvarar en sammanlagd köpeskilling om minst motsvarande 1 000 000 kronor. Prissättning och tilldelning i Nyemissionen förväntas äga rum innan NASDAQ OMX First North öppnar klockan 09:00 den 14 mars 2014. Det totala antalet aktier i Nyemissionen kommer att fastställas genom bookbuilding-förfarandet.

Nyemissionen förutsätter bland annat att Nexam Chemicals styrelse, efter att bookbuilding-processen avslutas, beslutar att emittera nya aktier med stöd av bemyndigandet från bolagsstämman den 20 mars 2013.  

Viktig information

Offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Detta pressmeddelande innehåller inte och utgör inte en inbjudan eller ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i Nexam Chemical.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Kanada, Hongkong, Japan, Nya Zeeland, Sydafrika, Australien eller annat land där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras, reproduceras eller uppvisas på sätt som står i strid med sådana restriktioner. Underlåtenhet att efterkomma denna anvisning kan innebära brott mot United States Securities Act från 1933 (“Securities Act”) eller tillämpliga lagar i andra jurisdiktioner.

Detta pressmeddelande kan innehålla framåtblickande uttalanden. När ord som t.ex. ”bedömer”, ”förväntar” och ”avser” förekommer i detta pressmeddelande är avsikten att de skall utvisa framåtblickande uttalanden. Dessa uttalanden kan innefatta risker och osäkerheter beträffande t.ex. produktefterfrågan och marknadsacceptans, effekter av ekonomiska förhållanden, påverkan från konkurrerande produkter och prissättning, valutakurseffekter samt andra risker. Dessa framåtblickande uttalanden avspeglar ledningens syn på framtida händelser vid den tidpunkt uttalandena görs, men görs med förbehåll för olika risker och osäkerheter. Samtliga dessa framåtblickande uttalanden är baserade på ledningens uppskattningar och antaganden och bedöms vara rimliga, men är i sig osäkra och svåra att förutse. Faktiska utfall och erfarenheter kan avvika väsentligt från de framåtblickande uttalandena. Nexam Chemical har inte någon avsikt, och åtar sig inte, att uppdatera dessa framåtblickande uttalanden.

Ladda ner som PDF