Nyheter

Framgångsrikt genomförd nyemission i Nexam Chemical

2014-03-14

Nexam Chemical Holding AB (publ) (”Nexam Chemical”) offentliggör idag att bolaget har genomfört en riktad nyemission av 3 000 000 nya aktier, vilket tillför bolaget 67,5 miljoner kronor före avdrag för emissionskostnader.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt i USA, Kanada, Hongkong, Japan, Nya Zeeland, Sydafrika eller Australien

Den riktade nyemissionen som aviserades den 13 mars 2014, har möjliggjort för Nexam Chemical att emittera 3 000 000 nya aktier till internationella institutionella investerare och kvalificerade investerare i Sverige till ett pris av 22,50 kronor per aktie genom en accelererad bookbuilding-process.

Likviden från Nyemissionen avses att användas till att finansiera och möjliggöra en fortsatt hög expansionstakt samt en utveckling av bolaget, dess marknader och produkter.

”Den genomförda nyemissionen stärker vår finansiella ställning och möjliggör en accelererad expansionstakt och ökad marknadspenetration av Nexam Chemicals unika produkterbjudande. Det är glädjande att se att intresset att delta i erbjudandet varit stort såväl hos svenska som internationella institutionella investerare”, säger Per Palmqvist Morin, VD för Nexam Chemical.

För att genomföra nyemissionen har styrelsen, med stöd av bemyndigandet från bolagsstämman den 20 mars 2013, beslutat om en riktad nyemission om 3 000 000 nya aktier. Syftet med beslutet att emittera nya aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är huvudsakligen att utnyttja möjligheterna att på fördelaktiga villkor anskaffa kapital från nya ur finansiellt perspektiv strategiskt viktiga ägare och därmed främja Nexam Chemicals möjligheter att skapa ytterligare värde för alla aktieägare.

Nyemissionen innebär en utspädning om 5,8 procent baserat på antal aktier efter emissionen. Teckningskursen har fastställts genom en sedvanlig bookbuilding-process. I förhållande till den genomsnittliga volymviktade kursen de senaste tio handelsdagarna per den sista handelsdagen innan beslutet att emittera nya aktier motsvarar teckningskursen en rabatt om cirka 14,1 procent. I förhållande till stängningskurs den 13 mars 2014 motsvarar teckningskursen en rabatt om cirka 8,9 procent. Befintliga storägare har åtagit sig att tillfälligt låna ut erforderligt antal aktier för att underlätta skyndsam leverans till aktietecknarna.

Finansiella och legala rådgivare

ABG Sundal Collier AB har varit finansiell rådgivare och sole bookrunner och Setterwalls Advokatbyrå AB har varit legal rådgivare i samband med nyemissionen.

Viktig information

Offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Detta pressmeddelande innehåller inte och utgör inte en inbjudan eller ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i Nexam Chemical.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Kanada, Japan, Hongkong, Nya Zeeland, Sydafrika, Australien eller annat land där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras, reproduceras eller uppvisas på sätt som står i strid med sådana restriktioner. Underlåtenhet att efterkomma denna anvisning kan innebära brott mot United States Securities Act från 1933 (“Securities Act”) eller tillämpliga lagar i andra jurisdiktioner.

Detta pressmeddelande kan innehålla framåtblickande uttalanden. När ord som t.ex. ”bedömer”, ”förväntar” och ”avser” förekommer i detta pressmeddelande är avsikten att de skall utvisa framåtblickande uttalanden. Dessa uttalanden kan innefatta risker och osäkerheter beträffande t.ex. produktefterfrågan och marknadsacceptans, effekter av ekonomiska förhållanden, påverkan från konkurrerande produkter och prissättning, valutakurseffekter samt andra risker. Dessa framåtblickande uttalanden avspeglar ledningens syn på framtida händelser vid den tidpunkt uttalandena görs, men görs med förbehåll för olika risker och osäkerheter. Samtliga dessa framåtblickande uttalanden är baserade på ledningens uppskattningar och antaganden och bedöms vara rimliga, men är i sig osäkra och svåra att förutse. Faktiska utfall och erfarenheter kan avvika väsentligt från de framåtblickande uttalandena. Nexam Chemical har inte någon avsikt, och åtar sig inte, att uppdatera dessa framåtblickande uttalanden.

Ladda ner som PDF