Nyheter

Nexam listas på NASDAQ OMX First North den 23 april 2013

2013-04-17

NASDAQ OMX beslutade den 17 april 2013 att godkänna Nexam Chemical Holdings ansökan om anslutning av bolagets aktie på First North.

Nexam utvecklar, tillverkar och säljer en helt ny typ av värmeaktiverade tvärbindare till plastmarknaden. Nexams teknologi och produkter gör det möjligt att kostnadseffektivt och med bibehållen produktionsteknik avsevärt förbättra egenskaper och prestanda i de flesta typer av plaster. Till de egenskaper som förbättras hör bl a temperaturtålighet och livslängd. De egenskapsförbättringar man kan nå genom att använda Nexams teknologi gör det möjligt att ersätta metaller och andra tyngre och dyrare material med plast inom en rad olika applikationer och tillämpningsområden.

För att bredda ägarbasen, attrahera nya ägarkategorier samt öka kännedomen om Nexams verksamhet listas nu Nexams aktie på NASDAQ OMX First North. Handeln inleds den 23 april 2013. Aktien kommer att handlas under kortnamnet NEXAM med ISIN-kod SE0005101003. En bolagsbeskrivning finns, från och med den 19 april, att tillgå på bolagets hemsida, http://www.nexam.se.

Projekt och samarbeten med världsledande aktörerSedan Nexams koncept introducerades under 2009 har ett antal utvecklingsprojekt och samarbeten inletts med en rad ledande aktörer, varav flera är världsledande inom sina respektive nischer, t.ex. BASF, Repsol, IRPC, Sumitomo, ABB, NASA och Rolls- Royce. Sammantaget arbetar Nexam för närvarande med 18 av världens 100 största kemi- och materialbolag.

”När vi grundade Nexam var det med målet att leverera produkter som hjälper den etablerade kemiindustrin att hantera det ökande behovet av högpresterande plaster. Idag, drygt tre år senare, har vi etablerat Nexam som en världsledande aktör inom denna nya typ av värmeaktiverade tvärbindare. Målet under 2013-2014 är att fördjupa våra kundrelationer ytterligare och därigenom ta steget från test och verifiering till volymleveranser och reguljär försäljning”, säger Per Palmqvist Morin, VD för Nexam.

Bakgrund och historikNexam grundades i juli 2009 efter en management buy-out från Perstorp-koncernen. Perstorp hade då lagt ett antal år av utveckling på projektet, men beslutade att avveckla det då övriga delar av materialdivisionen sålts av åren innan. Nexam har sitt säte i Lund. Bolaget har 16 anställda och av dessa är 12 anställda i Sverige (huvudkontor, FoU och materiallab) och 4 i Skottland (produktion). Tio av Nexams medarbetare har en doktorsgrad (PhD) inom kemi eller polymera material.

Nexam har under januari 2013 genomfört en större nyemission och har nu över 50 miljoner kronor i kassan och bolagets finansiella ställning är stark. Efter emissionen som gjordes i januari 2013 bedömer styrelsen att bolaget har tillräckliga finansiella resurser för att med god marginal finansiera verksamheten för den närmaste 12-månadersperioden.

Marknad i tillväxtPlastens historia är till stora delar sammanflätad med det moderna samhällets utveckling. Sedan termoplastens stora genombrott på 1950-talet har tillväxten varit kraftig, konstant och geografiskt spridd. Få, om någon, annan näringsgren kan uppvisa samma obrutna tillväxttakt. I genomsnitt har efterfrågan på plast ökat med nio procent per år. Under 2011 uppgick den globala produktionen av plast till 280 miljoner ton, motsvarande en omsättning på närmare 600 miljarder Euro.

Tillväxten på plastmarknaden väntas framöver att vara fortsatt hög. Utvecklingen drivs av flera samverkande faktorer, vilka alla bidrar till en fortsatt växande efterfrågan på plast. Till de främsta drivkrafterna hör en strävan att fortsatt ersätta metaller och andra resurskrävande material med plast. Övergången till plast underbyggs också av att plastbaserade lösningar blir billigare att tillverka, då energiåtgången är lägre och bearbetningstiden kortare. Plast är lättare än t.ex. metall och glas och leder till minskad vikt i slutdetaljer. Även sett till miljöpåverkan över en livscykel har plasten flera fördelar, inte minst möjligheten till återvinning.

”För plastindustrin innebär detta goda möjligheter till en fortsatt positiv utveckling. Samtidigt ställs dock allt hårdare krav vad gäller plasters hållbarhet, livslängd, processbarhet och miljöpåverkan. Här har vår teknik och våra produkter möjlighet att spela en avgörande roll”, säger Lennart Holm, styrelsens ordförande.

Nexam har 48,78 miljoner aktier fördelat på cirka 5 500 aktieägare. De fem största ägarna kontrollerar drygt 23 procent. Det föreligger tre utestående optionsprogram, vilka vid full konvertering skulle motsvara ca 2,65 procent av aktiekapitalet.

Bolagets Certified Adviser är Remium Nordic AB. Mer information finns att tillgå i bolagsbeskriningen.