Nyheter

Kommuniké från årsstämma i Nexam Chemical Holding AB (publ)

2016-05-16

I fredags, den 13 maj 2016, hölls årsstämma i Nexam Chemical Holding AB (publ). Vid stämman var 14 286 535 aktier representerade vilket omfattar cirka 22,1 % av totalt antal aktier. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.

Fastställande samt resultatdisposition

Vid stämman beslutades att fastställa den framlagda resultat- och balansräkningen samt koncernresultat- och koncernbalansräkningen. Vid stämman beslutades även att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen. Stämman beslutade vidare att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2015.

Ansvarsfrihet

Vid stämman beslutades om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör.

Arvoden

Vid stämman beslutades att arvode skall utgå med sammanlagt 550 000 kr, varav 175 000 kr till styrelsens ordförande och 125 000 kr vardera till övriga styrelseledamöter.

Vidare beslutades att revisorsarvode, i likhet med föregående år, utgår enligt godkänd räkning i enlighet med sedvanliga debiteringsnormer.

Styrelse

Lennart Holm, Cecilia Jinert Johansson, Daniel Röme och Per-Ewe Wendel omvaldes som styrelseledamöter. Vidare omvaldes Lennart Holm som styrelseordförande.

Revisor

Mazars SET Revisionsbyrå omvaldes till Nexam Chemicals revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Rutiner och instruktioner för valberedningen

Vid stämman beslutades att valberedningens arbete inför årsstämman 2017 ska bedrivas i enlighet med förslag, se punkt 12 i kallelse till årsstämman som offentliggjordes den 13 april 2016. Valberedningen ska bestå tre ledamöter, vilka är representanter för de tre största aktieägarna per den 30 juni 2016. Ordförande för valberedningen ska vara den ledamot som representerar den störste aktieägaren om inte ledamöterna enas om något annat. Arvode ska inte utgå till ledamöterna i valberedningen.

Information om valberedningens ledamöter och vilka aktieägare de representerar ska offentliggöras genom pressmeddelande senast sex månader före nästa årsstämma.

Ersättningspolicy

Vid stämman beslutades om ersättningspolicy till ledande befattningshavare i enlighet med förslag, se punkt 13 i kallelse till årsstämma som offentliggjordes den 13 april 2016. Ersättning till VD och andra ledande befattningshavare kan bestå av grundlön, rörlig ersättning, pension, övriga förmåner och aktierelaterade incitamentsprogram. Riktlinjerna innebär bl.a. att VD och andra ledande befattningshavare ska erbjudas en fast lön som är marknadsmässig. Ersättningen till VD och andra ledande befattningshavare ska baseras på faktorer så som arbetsuppgifter, kompetens, erfarenhet, befattning och prestation. Den rörliga ersättningen är villkorad av uppfyllandet av mätbara mål och kan för VD uppgå till 100 % av fast lön samt 50 % för övriga ledande befattningshavare. Den rörliga ersättningen för 2016 kan – om samtliga mål uppfylls fullt ut – uppgå till högst cirka 5,0 miljoner kronor (inklusive sociala avgifter). Riktlinjerna ska tillämpas på nya avtal, eller ändringar i existerande avtal som träffas med ledande befattningshavare efter det att riktlinjerna fastställts och till dess att nya eller reviderade riktlinjer fastställs.

Ändring av bolagsordningen

Vid stämman beslutades om ändring av bolagsordningen i enlighet med förslag, se punkt 14 i kallelse till årsstämma som offentliggjordes den 13 april 2016. I § 8 Kallelse till bolagsstämma, är ändringen en anpassning till Aktiebolagslagen avseende tidpunkt för utfärdande av kallelse till bolagsstämma. Ändringen i § 9 Ärende på årsstämman, avser en mindre justering i p. 8 och p. 10. Det noterades att beslutet fattades enhälligt av stämman.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier

Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier. Emission ska kunna ske med eller utan föreskrift om apport, kvittning eller annat villkor. Antalet aktier som ska kunna emitteras ska sammanlagt högst uppgå till 7 190 000 stycken. Utspädningen kan, vid fullt utnyttjande av bemyndigandet, uppgå till högst cirka tio procent (10 %). Syftet med bemyndigandet är att kunna anskaffa rörelsekapital, att kunna genomföra och finansiera företagsförvärv samt att möjliggöra emission till industriella partners inom ramen för samarbeten och allianser. I den mån bemyndigandet utnyttjas för emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, ska emissionskursen vara marknadsmässig. Beslutet fattades i enlighet med förslag, se punkt 15 i kallelse till årsstämman som offentliggjordes den 13 april 2016. Det noterades att beslutet fattades enhälligt av stämman.

För mer information, kontakta:

Lennart Holm, styrelsens ordförande, +46-706 30 85 62, lennart.holm@nexamchemical.com

Anders Spetz, CEO, +46-703 47 97 00, anders.spetz@nexamchemical.com

___________________________________________________________________________

Om Nexam Chemical

Nexam Chemical utvecklar teknologi och produkter som gör det möjligt att kostnadseffektivt och med bibehållen produktionsteknik avsevärt förbättra tillverkningsprocess och egenskaper hos de flesta typer av plaster. Till de egenskaper som förbättras hör bland andra styrka, seghet, temperaturtålighet, kemikalieresistens och livslängd. De förbättrade egenskaperna gör det i sin tur möjligt att ersätta metaller och andra, ofta tyngre och dyrare konstruktions-material inom en rad olika tillämpningsområden. Även i applikationer där plast redan används förbättras tillverkningsprocess, minskar materialanvändning och möjliggörs användningen av mer miljövänliga alternativ. Exempel på kommersiella applikationer: rörtillverkning, skumtillverkning och högprestandaplaster. Mer information om verksamheten finns på http://www.nexamchemical.com. Bolagets Certified Adviser är Remium Nordic AB.

Ladda ner som PDF