Nyheter

Nexam Chemical Holding AB (publ) Delårsrapport 1 januari – 30 september 2019

2019-11-12

21 procent försäljningstillväxt i kvartalet 

Tredje kvartalet i korthet

Väsentliga händelser:

  Fortsatt god tillväxt, +21% jämfört med motsvarande kvartal 2018.
  Det NEXAMITE®-baserade sortimentet i stark tillväxt, framförallt produkter avsedda för PET-skumstillverkning.
  Försäljningen inom färg- och additiv masterbatch fortsätter växa bra, undantaget är i Sverige. 
  Samarbetet med Diab har ökat i intensitet vilket medför större försäljningsvolymer.
  Regulatoriska arbetet fortsätter med REACH-registreringar av både produkter och råvaror.
  Nexam Chemical har utsett en ny ledningsgrupp.

Finansiellt:

  Nettoomsättningen för det andra kvartalet uppgick till 31 084 (25 624) kSEK.
  Resultat före avskrivningar (EBITDA) för kvartalet uppgick till – 1 438 (- 3 491) kSEK.
  Kassaflödet för den löpande verksamheten i kvartalet uppgick till 4 193 (- 1 120) kSEK.
  Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick för kvartalet till – 0,07 (- 0,09) SEK.

Väsentliga händelser efter kvartalets utgång

  Styrelsen i Nexam Chemicals Holding AB har inom sig utsett nuvarande styrelseledamoten Mats Persson till ny styrelseordförande från den 12 november 2019. Mats efterträder Lennart Holm som lämnar styrelsen på grund av tidsbrist då han påtagit sig ett tidskrävande engagemang utanför bolaget.
  Nexam Chemical fick sin största order någonsin (11 MSEK). Ordern är inom applikationsområdet PET skum.
  Investeringsbeslut om ca 10 miljoner kronor taget för en kapacitetsutbyggnad av produktionsanläggningarna i Skotska St Andrews och i Lomma.

Lomma 12 november 2019

Styrelsen

Denna rapport har varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

För mer information, kontakta:

Johan Arvidsson, VD, +46-708 97 44 39, johan.arvidsson@nexamchemical.com

Denna information är sådan information som Nexam Chemical Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 12 november 2019 kl. 08:30 CET.

____________________________________________________________________________

Om Nexam Chemical

Nexam Chemical utvecklar teknologi och produkter som gör det möjligt att kostnadseffektivt och med bibehållen produktionsteknik avsevärt förbättra tillverkningsprocess och egenskaper hos de flesta typer av plaster. Till de egenskaper som förbättras hör bland andra styrka, seghet, temperaturtålighet, kemikalieresistens och livslängd. De förbättrade egenskaperna gör det i sin tur möjligt att ersätta metaller och andra, ofta tyngre och dyrare konstruktionsmaterial inom en rad olika tillämpningsområden. Även i applikationer där plast redan används förbättras tillverkningsprocess, minskar materialanvändning och möjliggörs användningen av mer miljövänliga alternativ. Exempel på kommersiella applikationer: rörtillverkning, skumtillverkning och högprestandaplaster. Mer information om verksamheten finns på http://www.nexamchemical.com. Bolagets Certified Adviser är FNCA Sweden AB. FNCA Sweden AB kan nås på info@fnca.se samt per telefon på 08-528 00 399.

Ladda ner som PDF