Nyheter

Årsstämma 2020 och information om utsedda ledamöter till valberedningen

2019-11-08

Årsstämman 2020 i Nexam Chemical Holding AB (publ) kommer att hållas onsdagen den 13 maj 2020, kl. 15.00 på Elite Hotel Ideon, Scheelevägen 27 i Lund.

Aktieägare har rätt att få ett ärende upptaget vid årsstämman, om begäran har inkommit till sty- relsen senast den 25 mars 2020. Styrelsen kan kontaktas per e-post på adress: styrelsen@nexamchemical.com eller med vanlig post på adress: Nexam Chemical Holding AB (publ), Att: Styrelsen, Box 165, 234 23 LOMMA.

Vid årsstämman den 16 maj 2019 beslutades att Nexam Chemical ska ha en valberedning som ska bestå av tre ledamöter representerande de tre största aktieägarna per den siste augusti 2019.

Med de största ägarna avses de aktieägare som är registrerade hos Euroclear Sweden AB den 31 augusti 2019. Utövar inte aktieägaren sin rätt att utse ledamot ska den till röstetalet närmast föl- jande största aktieägaren ha rätt att utse ledamot i valberedningen.

Valberedningen inför årsstämman 2020 består av:

    Eva Gottfridsson Nilsson, valberedningens ordförande och utsedd av Länsförsäkringar Fond- förvaltning AB;
    Martin Lundin, utsedd av utsedd av Holm Invest AB (Lennart Holm); samt
    Tomas Klevbo, utsedd av ÖstVäst Advisory AB

Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen kan vända sig till valberedningen per e- post på adress: valberedning@nexamchemical.com, eller med vanlig post på adress: Nexam Chemical Holding AB (publ), Att: Valberedningen, Box 165, 234 23 LOMMA.

För att valberedningen skall kunna behandla inkomna förslag med tillräcklig omsorg bör dessa vara valberedningen tillhanda senast den 25 mars 2020.

För mer information, kontakta:

Lennart Holm, Styrelseordförande, +46-706 30 85 62, lennart.holm@nexamchemical.com

Om Nexam Chemical

Nexam Chemical utvecklar teknologi och produkter som gör det möjligt att kostnadseffektivt och med bibehållen produktionsteknik avsevärt förbättra tillverkningsprocess och egenskaper hos de flesta typer av plaster. Till de egenskaper som förbättras hör bland andra styrka, seghet, tempe- raturtålighet, kemikalieresistens och livslängd. De förbättrade egenskaperna gör det i sin tur möj- ligt att ersätta metaller och andra, ofta tyngre och dyrare konstruktionsmaterial inom en rad olika tillämpningsområden. Även i applikationer där plast redan används förbättras tillverknings- process, minskar materialanvändning och möjliggörs användningen av mer miljövänliga alterna- tiv. Exempel på kommersiella applikationer: rörtillverkning, skumtillverkning och högprestanda- plaster. Mer information om verksamheten finns på http://www.nexamchemical.com. Bolagets Certified Adviser är FNCA Sweden AB.

Ladda ner som PDF