Nyheter

Nexam Chemical Holding AB (publ) Delårsrapport 1 januari – 31 mars 2020

2020-05-08

Bästa kvartalet hittills 

Första kvartalet i korthet

Väsentliga händelser:

  Fortsatt god tillväxt, +31% jämfört med motsvarande kvartal 2019
  Väsentligt förbättrad lönsamhet. EBITDA ökade till 2,3 MSEK jämfört med -1,7 MSEK motsvarande kvartal 2019.
  Tillväxten drivs framförallt av Performance Chemicals, som ökade med 138% jämfört med motsvarande kvartal 2019
  Försäljningen inom färg- och additiv masterbatch, Performance Masterbatch, var -6% jämfört med motsvarande kvartal 2019.
  Bruttomarginalen ökade till 43% jämfört med 40% under första kvartalet 2019. Den främsta bakomliggande orsaken till detta är att optimering av logistikkedjor börjar ge resultat.
  Leveransavtal tecknat med DIAB för 2020-2021 till ett försäljningsvärde av 100 till 120 miljoner SEK avseende NEXAMITE®.  

Finansiellt:

  Nettoomsättningen under kvartalet uppgick till 41 704 (31 754) kSEK.
  Resultat före avskrivningar (EBITDA) för kvartalet uppgick till 2 283 (-1 650) kSEK.
  Jämfört med årets början uppgick likvida medel till 14 305 (23 101) kSEK.
  Kassaflödet för den löpande verksamheten i kvartalet uppgick till -3 940 (- 14 251) kSEK.
  Resultat per aktie uppgick för kvartalet till -0,01 (-0,06) SEK.

Väsentliga händelser efter kvartalets utgång

  Företrädesemissionen avslutades och resulterade i ett tillskott på drygt 45 MSEK, vilket motsvarar en teckningsgrad på 74%.
  Covid-19 pandemins påverkan på bolaget har än så länge varit begränsad, men osäkerheten framöver är stor.
  Henrik Bernquist tillträdde som business development manager den 1 april.

Lomma 8 maj 2020

Styrelsen

Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

För mer information, kontakta:

Johan Arvidsson, VD, +46-708 97 44 39, johan.arvidsson@nexamchemical.com

Denna information är sådan information som Nexam Chemical Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 8 maj 2020 kl. 08:00 CET.

Ladda ner som PDF