Nyheter

Nexam Chemical Holding AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari – 31 december 2022

2023-01-26

Stärkta marginaler under kvartalet i en utmanande marknad

Fjärde kvartalet i korthet

Väsentliga händelser under kvartalet:

  Omsättningen minskade med 2% i kvartalet medan marginalen ökade från 36% till 39%, jämfört med motsvarande kvartal 2021.
  Performance Masterbatch minskar omsättningen med 4% och Performance Chemical minskar med 1%, jämfört med motsvarande kvartal 2021.
  Fortsatt framgångar i Sydlkorea inom Reactive Recycling i form av ordrar till ett värde av 2 mSEK.
  Christer Svanberg började som CTO under november.
  Slutförde installationen av ny maskinlinje i Lomma.

Finansiellt för fjärde kvartalet 2022:

  Nettoomsättningen under kvartalet uppgick till 55 706 (57 052).
  Resultat före avskrivningar (EBITDA) i kvartalet uppgick till – 1 393 (1 204) kSEK.
  Det justerade resultatet före avskrivningar (Adj EBITDA) i kvartalet uppgick till – 659 (1 204) kSEK. Justeringen avser kostnader i samband med en omorganisation av försäljningsavdelningen.
  Kassaflödet från den löpande verksamheten i kvartalet uppgick till – 4 323 (15 305) kSEK.
  Resultat per aktie för kvartalet före och efter utspädning uppgick för kvartalet till -0,03 (-0,02) SEK.

Finansiellt för januari-december 2022:

  Nettoomsättningen uppgick för helåret till 221 756 (219 452)
  Resultat före avskrivningar (EBITDA) för helåret till 112 (6 297) kSEK.
  Det justerade resultatet före avskrivningar (Adj EBITDA) uppgick för helåret till 846 (7 605) kSEK. Justeringen avser kostnader i samband med en omorganisation av försäljningsavdelningen.
  Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick för helåret till – 11 100 (7 255) kSEK.
  Jämfört med årets början uppgick likvida medel till 22 875 (63 601) kSEK
  Resultat per aktie för kvartalet före utspädning uppgick för helåret till -0,15 (-0,07) SEK och efter utspädning till -0,15 (-0,06) SEK.
  Styrelsen föreslår ingen utdelning för 2022.

Lomma 26 januari 2023

Styrelsen

Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

Presentation:

Nexam Chemical presenterar bokslutskommunikén för 2022 den 26 januari 2023 kl 11.00.

Presentationen sker på svenska via följande länk; https://youtu.be/sWQJ7A_Gapw

För mer information, kontakta:

Johan Arvidsson, VD, +46-708 97 44 39, johan.arvidsson@nexamchemical.com

Certified Adviser:

FNCA Sweden AB, info@fnca.se

Denna information är sådan information som Nexam Chemical Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 januari 2023 kl. 08:18 CET.

Ladda ner som PDF