Nyheter

Nexam Chemical har framgångsrikt genomfört en riktad nyemission om SEK 129 miljoner

2016-03-11

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, VARKEN DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONG KONG, JAPAN, KANADA, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER NYA ZEELAND ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION SKULLE VARA OLAGLIG. DETTA PRESSMEDDELANDE UTGÖR INGET ERBJUDANDE AVSEENDE NÅGRA VÄRDEPAPPER I NEXAM CHEMICAL.

Nexam Chemical Holding AB (publ) meddelar idag att bolagets nyemission av 12 944 000 Nexam Chemical-aktier har slutförts. Erbjudandet attraherade svenska och internationella institutionella investerare. Kursen på 10,00 SEK per aktie fastställdes genom ett anbudsförfarande som tillför bolaget 129 miljoner kronor innan transaktionskostnader.

”Vi är mycket nöjda med det stora intresset från svenska och internationella investerare och ser positivt på den nya ägarsammansättningen. Nyemissionen stärker vår finansiella ställning och är ett viktigt steg i finansieringen av vår fortsatta tillväxt och expansion”, säger Anders Spetz, VD för Nexam Chemical.

För den riktade nyemissionen har styrelsen i Nexam Chemical Holding AB beslutat, i enlighet med bemyndigandet som gavs vid årsstämman den 12 maj 2015, att emittera 12 944 000 nya Nexam Chemical-aktier till investerarna i den riktade emissionen. Styrelsen bedömer det vara fördelaktigt för Nexam Chemical och dess aktieägare att bredda ägarbasen och dra nytta av möjligheten att anskaffa kapital till bolaget. Styrelsen anser att den riktade emissionen, som mot bakgrund av ovanstående görs med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, kommer att främja värdeskapande för samtliga aktieägare i Nexam Chemical.

Avräkning mot investerare beräknas ske omkring den 15 mars 2016 och registrering av nya aktier hos Bolagsverket och Euroclear Sweden beräknas ske några dagar därefter.

Kursen i den riktade emissionen motsvarar en rabatt om cirka 5 procent jämfört med den senaste betalkursen den 10 mars 2016. Nyemissionen av aktier i samband med den riktade emissionen kommer, efter registrering av de nya aktierna, att resultera i en utspädning på cirka 20 procent. Genom emission av nya aktier kommer antalet aktier i Nexam Chemical att öka med 12 944 000, från 51 780 000 aktier till 64 724 000, och aktiekapitalet kommer att öka med 248 923,076929 kronor, från 995 769,230794 kronor till 1 244 692,307723 kronor.

Danske Bank är sole lead manager och bookrunner för den riktade emissionen. Ashurst är juridisk rådgivare till Danske Bank och Setterwalls är juridisk rådgivare till Nexam Chemical.

För mer information, kontakta:

Lennart Holm, styrelsens ordförande, +46-706 30 85 62, lennart.holm@nexamchemical.com

Anders Spetz, VD, +46-703 47 97 00, anders.spetz@nexamchemical.com

____________________________________________________________________________

Om Nexam Chemical

Nexam Chemical utvecklar teknologi och produkter som gör det möjligt att kostnadseffektivt och med bibehållen produktionsteknik avsevärt förbättra tillverkningsprocess och egenskaper hos de flesta typer av plaster. Till de egenskaper som förbättras hör bland andra styrka, seghet, temperaturtålighet, kemikalieresistens och livslängd. De förbättrade egenskaperna gör det i sin tur möjligt att ersätta metaller och andra, ofta tyngre och dyrare konstruktions-material inom en rad olika tillämpningsområden. Även i applikationer där plast redan används förbättras tillverkningsprocess, minskar materialanvändning och möjliggörs användningen av mer miljövänliga alternativ. Exempel på kommersiella applikationer: rörtillverkning, skumtillverkning och högprestandaplaster. Mer information om verksamheten finns på http://www.nexamchemical.com. Bolagets Certified Adviser är Remium Nordic AB.

Dessa uppgifter lämnas av Nexam Chemical Holding AB (publ) i enlighet med regelverket för First North Nordic. Denna information lämnades för offentliggörande den 11 mars 2016, kl. 08.00 CET.

VIKTIG INFORMATION

Offentliggörande, publicering eller distribution av detta pressmeddelande kan vara föremål för restriktioner i vissa jurisdiktioner. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande avseende, eller inbjudan att förvärva eller teckna, några värdepapper i Nexam Chemical i någon jurisdiktion.

Detta pressmeddelande utgör inte, varken i sin helhet eller till viss del, ett erbjudande eller en inbjudan att förvärva eller teckna värdepapper i USA. De värdepapper som refereras till i detta pressmeddelande har inte och kommer inte registreras enligt US Securities Act från 1933, i dess aktuella lydelse (”US Securities Act”), eller enligt värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annat territorium i USA och får inte erbjudas till försäljning eller säljas i USA utan registrering eller utan tillämpning av ett undantag från, eller i en transaktion som inte är föremål för, registreringskrav enligt US Securities Act och i enlighet med tillämpliga regler i samtliga territorier och jurisdiktioner i USA. Något offentligt erbjudande avseende värdepapperna i USA kommer inte att lämnas. Kopior av detta meddelande får inte göras i och får inte distribueras eller skickas till USA, Australien, Hong Kong, Japan, Kanada, Singapore, Sydafrika eller Nya Zeeland.

Detta pressmeddelande utgör inte ett prospekt enligt betydelsen i direktiv 2003/71/EG (detta direktiv, tillsammans med samtliga gällande implementeringsåtgärder enligt detta direktiv i respektive medlemsstat, benämns ”Prospektdirektivet”). Nexam Chemical har inte auktoriserat något erbjudande till allmänheten av aktier eller rättigheter i någon medlemsstat i Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet och inget prospekt eller annat erbjudandedokument har upprättats eller kommer att upprättats i samband med emissionen. Med avseende på envar medlemsstat i Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet som har implementerat Prospektdirektivet (envar en “Relevant Medlemsstat”), har inga åtgärder vidtagits till dags dato för att erbjuda allmänheten aktier eller rättigheter som kräver att ett prospekt offentliggörs i någon Relevant Medlemsstat. I envar Relevant Medlemsstat är detta meddelande endast adresserat och riktat till kvalificerade investerare i den Relevanta Medlemsstaten enligt betydelsen i Prospektdirektivet.

Detta pressmeddelande distribueras och riktar sig endast till (i) personer som befinner sig utanför Storbritannien eller (ii) till professionella investerare som omfattas av artikel 19(5) i den brittiska lagen om finansiella tjänster och marknader (En: Financial Services and Markets Act 2000) (Financial Promotion Order 2005) (“Order”) eller (iii) “företag med högt nettovärde”, och andra personer till vilka det lagligen kan delges och som omfattas av artikel 49(2)(a) till (d) i Order (alla sådana personer i (i), (ii) och (iii) ovan benämns gemensamt som “relevanta personer”). Värdepapperna är endast tillgängliga för, och varje inbjudan, erbjudande eller avtal om att teckna, köpa eller på annat sätt förvärva sådana värdepapper kommer endast riktas till relevanta personer. Varje person som inte är en relevant person bör inte handla utifrån eller förlita sig på detta dokument eller något av dess innehåll.

Bookrunner agerar uteslutande för Nexam Chemical och ingen annan i samband med emissionen. Bookrunner kommer inte att betrakta någon annan person (oavsett om personen ifråga är mottagare av detta pressmeddelande eller inte) som sin klient med avseende på emissionen och kommer inte att ansvara i förhållande till någon annan än Nexam Chemical för tillhandahållande av det skydd som bereds till deras klienter eller för rådgivning i samband med emissionen eller någon transaktion eller överenskommelse som refereras till i detta pressmeddelande. Ingen utfästelse eller garanti, uttrycklig eller underförstådd, lämnas av Bookrunner avseende riktigheten, fullständigheten eller verifieringen av informationen i detta pressmeddelande och ingenting i detta pressmeddelande ska utgöra eller anses som ett löfte eller en utfästelse i detta avseende, varken såvitt avser förfluten tid eller framtiden. Bookrunner åtar sig inget ansvar för att detta pressmeddelande är korrekt, fullständigt eller verifierat och frånsäger sig följaktligen i största möjliga utsträckning under tillämplig lag allt ansvar vilket Bookrunner annars skulle kunna ha i anslutning till detta pressmeddelande eller annan information som tillhandahållits.

Emissionen kommer att vara föremål för vissa villkor och uppsägningsgrunder, inklusive sådana som är sedvanliga för denna typ av erbjudanden. Bookrunner förbehåller sig rätten att utnyttja eller frånfalla sina rättigheter rörande uppfyllandet eller i övrigt rörande varje sådant villkor eller förekomsten av uppsägningsgrund efter fritt eget skön. Varje investerare i emissionen kommer att anses bekräfta att ett erbjudande av aktier sålunda kan komma att inte fullföljas och att varken bolaget eller Bookrunner i sådant fall ska ha något ansvar i förhållande till investerarna. Varje investerare i emissionen kommer vidare anses bekräfta (i) informationen i detta pressmeddelande, (ii) att investerarna inte förlitar sig på (i syfte att fatta ett investeringsbeslut eller i annat avseende) råd, stöd eller garantier (varken skriftliga eller muntliga) från bolaget, Bookrunner eller någon av deras respektive närstående personer eller någon icke offentliggjord information, och (iii) att de har konsulterat sina egna legala, regulatoriska, skatte-, affärs-, investerings-, finansiella och redovisningsrådgivare i sådan omfattning som de bedömt nödvändigt, och att de har fattat sina egna investeringsbeslut baserat på sina egna bedömningar och på sådana råd från rådgivare de har bedömt nödvändiga. Varje investerare förväntas också underteckna ett sedvanligt investerarbrev eller avtal. Bolaget har inte lämnat, och investerarna har inte mottagit från bolaget, någon icke offentliggjord information i samband med emissionen.

Detta pressmeddelande innehåller ”framåtriktade uttalanden”, vilka är uttalanden om framtida händelser. I detta sammanhang avser framåtriktade uttalanden ofta Nexam Chemicals förväntade framtida verksamhet och finansiella resultat, och innehåller ofta ord som ”förvänta”, ”förutse”, ”avse”, ”planera”, ”tro”, ”försöka” och ”ska”. Framåtriktade uttalanden avser till sin natur förhållanden som i varierande utsträckning är osäkra och som kan påverkas av många faktorer, bland annat beteendet på finansiella marknader, ränte- och växelkursfluktuationer, råvarupriser och aktiekurser och värdet på finansiella tillgångar, inverkan av lagstiftnings-, regulatoriska, utrednings- och legala åtgärder, strategiska åtgärder och många andra händelser på nationell, regional eller global nivå, inklusive sådana som är av politisk, ekonomisk, affärsmässig och konkurrensmässig natur. Sådana faktorer kan göra att Nexam Chemicals faktiska framtida resultat väsentligen skiljer sig från de som uttalas i de framåtriktade uttalandena. Nexam Chemical åtar sig inte att uppdatera sådana framåtriktade uttalanden.

Ladda ner som PDF