Nyheter

Nexam Chemical Holding AB (publ) Bokslutskommuniké 1 januari – 31 december 2017

2018-02-14

Förvärv möjliggör multifunktionell masterbatch och säkerställer produktionskapacitet

Fjärde kvartalet i korthet

Operativt:

  Nexam Chemical förvärvar masterbatchtillverkaren Plasticolor.            

  Erhåller order på NEXAMITE® för multifunktionell masterbatch avsett för produktion av polyetenrör.

  Order erhållen från ny kund inom fokusområde PET-skum.

  Första kommersiella ordern från Diab på NEXAMITE®-baserad masterbatch.

  Levererar material för tillverkning av halvledare – nytt segment inom högprestanda.

  Erhåller order inom högprestanda värd 5,3 MSEK för leverans under 2018.

Finansiellt:

  Nettoomsättningen för fjärde kvartalet uppgick till 9 691 (2 097) kSEK och för helåret 18 694 (8 268) kSEK.

  Rörelseförlusten för kvartalet var -8 153 (-6 078) kSEK och för helåret -22 899 (-21 923) kSEK.

  Jämfört med årets början uppgick likvida medel till 86 407 (133 147) kSEK.

  Kassaflödet för den löpande verksamheten i kvartalet uppgick till -4 049 (-4 700) kSEK och för helåret -18 471 (-17 585) kSEK.

  Resultat per aktie efter utspädning uppgick för kvartalet till 0,13 (-0,09) SEK och för helåret till -0,10 (-0,36) SEK

  Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas för 2017.

Lund 14 februari 2018

Styrelsen

Denna rapport har inte varit föremål för översiktlig granskning av bolagets revisor.

För mer information, kontakta:

Anders Spetz, VD, +46-703 47 97 00, anders.spetz@nexamchemical.com

Denna information är sådan information som Nexam Chemical Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 februari 2018 kl. 08:00 CET.

____________________________________________________________________________

Om Nexam Chemical

Nexam Chemical utvecklar teknologi och produkter som gör det möjligt att kostnadseffektivt och med bibehållen produktionsteknik avsevärt förbättra tillverkningsprocess och egenskaper hos de flesta typer av plaster. Till de egenskaper som förbättras hör bland andra styrka, seghet, temperaturtålighet, kemikalieresistens och livslängd. De förbättrade egenskaperna gör det i sin tur möjligt att ersätta metaller och andra, ofta tyngre och dyrare konstruktions-material inom en rad olika tillämpningsområden. Även i applikationer där plast redan används förbättras tillverkningsprocess, minskar materialanvändning och möjliggörs användningen av mer miljövänliga alternativ. Exempel på kommersiella applikationer: rörtillverkning, skumtillverkning och högprestandaplaster. Mer information om verksamheten finns på http://www.nexamchemical.com. Bolagets Certified Adviser är FNCA Sweden AB.

Ladda ner som PDF