Nyheter

Nexam Chemical Holding AB (publ)Bokslutskommuniké 1 januari – 31 december 2015

2016-02-18

Ytterligare avtal inom PET-skum

Fjärde kvartalet i korthet

Operativt:

  Armacells exklusivitet avseende PET-skum upphör, men samarbetet fortsätter med en gemensam ambition att teckna ett leveransavtal.
  Ytterligare avtal tecknas för utvecklingssamarbete av högpresterande PET-skum med DIAB med ömsesidig målsättning om ett långsiktigt leveransavtal.
  Erhåller order på cirka 1,5 miljoner kronor från en av världens största rörtillverkare.
  Industriell order erhålls för NEXIMID® avsedd för elektronikindustrin med månatliga leveranser. Baserat på prognos från kunden bedöms ordervärdet för 2016 uppgå till 1,5 miljoner kronor.

Finansiellt:

  Nettoomsättningen för fjärde kvartalet uppgick till 2 513 (642) kSEK och för helåret 7 842 (1 602) kSEK. Rörelseförlusten för kvartalet har halverats jämfört med motsvarande period förra året, -4 923 (-10 859) kSEK. För helåret har rörelseresultatet förbättrats med 33 %.
  Jämfört med årets början var balansomslutningen vid periodens slut 58 674 (84 973) kSEK, varav likvida medel uppgick till 36 305 (62 543) kSEK.
  Kassaflödet för det fjärde kvartalet uppgick till -2 902 (-8 961) kSEK.

Lund 18 februari, 2016

Styrelsen

Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisor.

Frågor kring rapporten besvaras av:

Anders Spetz, VD

Tel: +46-(0)703 47 97 00

E-post: anders.spetz@nexamchemical.com

Ladda ner som PDF