Nyheter

Nexam Chemical Holding AB (publ)                        Bokslutskommuniké 1 januari – 31 december 2021

2022-01-26

Fortsatt stark tillväxt + 22 procent i kvartalet

Fjärde kvartalet i korthet

Väsentliga händelser:

  Både Performance Chemical, +27%, och Performance Masterbatch, +17%, växer jämfört med motsvarande kvartal 2020.
  Erhållet första kommersiella ordern inom konceptet Reactive Recycling i Storbritannien.
  Leveranser inom polyolefin till Sibur i Ryssland utförda under kvartalet.
  Jörgen Heby tillträdde som ny produktionschef i oktober.

Finansiellt:

  Nettoomsättningen under kvartalet ökade till 57 052 (46 693) kSEK och för helåret till 219 452 (165 830) kSEK.
  Resultat före avskrivningar (EBITDA) i kvartalet uppgick till 1 204 (681) kSEK och för helåret till 6 297 (4 912) kSEK.
  Jämfört med årets början uppgick likvida medel till 63 601 (29 791) kSEK.
  Kassaflödet från den löpande verksamheten i kvartalet uppgick till 15 305 (-7 287) kSEK och för helåret 7 255 (-17 084) kSEK.
  Resultat per aktie uppgick för kvartalet till -0,02 (-0,05) SEK och för helåret 0,07 (-0,14) SEK.
  Styrelsen föreslår ingen utdelning för 2021.

Lomma 26 januari 2022

Styrelsen

Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer.

Telekonferens:

Nexam Chemical presenterar bokslutskommuniké för 2021 den 26 januari 2022.

Presentationen sker på svenska via en telefonkonferens eller audiosändning på https://financialhearings.com/event/13217

Telefonnummer till konferensen:

Sverige: +46 8 5199 9383

UK:  +44 33 3300 9261

US: +164 6722 4957

För mer information, kontakta:

Johan Arvidsson, VD, +46-708 97 44 39, johan.arvidsson@nexamchemical.com

Certified Adviser:

FNCA Sweden AB, 08-528 00 399, info@fnca.se

Denna information är sådan information som Nexam Chemical Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 januari 2022 kl. 08:00 CET.

Ladda ner som PDF