Nyheter

Nexam Chemical Holding AB (publ) Delårsrapport för kvartal 2, april-juni 2014

2014-08-21

Kvartalet i korthet

Operativt:

  Pågående större kundprojekt fortskrider.
  Produkter skickade till ett flertal PET- och PEanvändare i Europa för utvärdering.
  Påbörjat projekt med en europeisk specialnylontillverkare.
  Två konfidentialitetsavtal ingångna och projekt har inletts tillsammans, dels med en aktör inom elastomertillverkning, dels med en europeisk leverantör till försvarsindustrin.
  Ytterligare ett konfidentialitetsavtal med en nylonproducent har ingåtts.
  Clean-Sky-projektet HICTAC har utvecklats positivt. Ytterligare en potentiell kund utöver Rolls-Royce, visar stort intresse för att testa materialet. Nya resultat tyder på att flera nya applikationsområden kommer att öppnas upp.
  Försäljning av NEXIMID 200 (EPA) till en ny japansk kund som påbörjat kommersialisering av material till elektronikindustrin.
  Nexam Chemicals patentansökan avseende den unika molekylen PETA beviljas i USA.
  Nexam Chemical introducerar en ny produkt: NEXIMID® MHT-R ett nytt harts som främst är tänkt att användas inom flyg- och rymdindustrin, men även inom industri- och transportsektorn.

Finansiellt & legalt:

  Nettoomsättningen för perioden uppgick till 385 (299) kSEK. Periodens resultat före skatt uppgick till –9 099 (–5 571) kSEK.
  Balansomslutningen vid periodens slut var 102 449 (66 776) kSEK, varav likvida medel uppgick till 81 283 (46 457) kSEK.
  Kassaflödet under perioden var –10 649 (–9 541) kSEK

Viktiga händelser efter periodens slut:

  IRPC och Nexam Chemical har ingått ett samarbetsramavtal, inom området modifierade polyolefiner, såsom PE och PP. Avtaletformaliserar ramarna för utveckling av produkter och kommersialisering av dessa.
  Positivt besked från Eurostars angående Nexam Chemicals rPET projekt – drygt 3,4 miljoner kronor i finansieringsbidrag till Nexam Chemical. Projektet syftar till att uppgradera återvunnen PET med värmeaktiverade tvärbindare och att kommersialisera användningen av uppgraderat PET-material.
  Japanska patentmyndigheten har meddelat att de kommer bevilja Nexam Chemicals patentansökan angående nylonharts innehållande MEPA.
  Nytt hyreskontrakt med Wihlborgs på Ideon Delta i Lund ingånget, vilket innebär utökade lokalytor för administration och huvudkontor.

Lund, den 21 augusti 2014Styrelsen

Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisor.

Ladda ner som PDF