Nyheter

Nexam Chemical Holding AB (publ). Bokslutskommuniké 1 januari – 31 december 2013

2014-02-26

Kvartalet i korthet

Operativt:

  Lyckad uppskalning av produktion och första försäljning om ca SEK 900 000 av produkt till Clean Sky-projektet HICTAC, med Rolls-Royce Jet Engines som slutkund.
  Fortsatt utveckling tillsammans med den ledande PET-skumsproducenten Armacell. Armacell har meddelat att man vid lyckade resultat avser att inleda en kommersialisering av produkter innehållande Nexams tvärbindare inom flera applikationsområden.
  Positiva resultat i PA-66-projektet med BASF vilket föranlett diskussioner om att gå in i en kommersialiseringsfas.
  Kundprojekt gällande en specialnylon för användning i exempelvis mobiltelefoner och läsplattor har gått framåt. Tester i reguljär produktion hos kund håller på att planeras för Q1 2014.
  Diskussioner med Nexams parter i POCROSS-projektet pågår med målet att fortsätta och utvidga samarbetet i syfte att kommersialisera de resultat som uppnåtts.
  Nexam har fördjupat samarbetet med tre utvalda kontraktstillverkare, vilka nu har inlett förberedelser för produktion av Nexams produkter i större skala.
  Nexam St. Andrews har genomfört slutleverans av produkter till externa kunder och fokuserar nu på tillverkning av Nexamprodukter.
  Nexams patentansökan avseende den unika molekylen MEPA beviljades i Europa. Detta patent är viktigt då MEPA är central för tvärbindning av nyloner.
  Nexams patentansökan avseende katalys av tvärbindning beviljades i USA.
  Nexam ingick ett samarbetsavtal med ett USA-baserat företag för utveckling av ett nytt högtemperaturpolyimidharts för kompositer till flyg- och rymdapplikationer.

Finansiellt & Legalt:

  Nettoomsättningen för perioden uppgick till 1 707 (142) kSEK. Periodens resultat före skatt uppgick till –8 126 (–4 933) kSEK.
  Balansomslutningen vid periodens slut var 54 396 (21 590) kSEK, varav vid periodens utgång 32 511 (7 265) kSEK som likvida medel.
  Kassaflödet under perioden var –7 172 (–6 552) kSEK vilket var i linje med plan.

Viktiga händelser efter periodens slut

  BASF och Nexam Chemical har gemensamt beslutat sig för att inleda kommersialiseringsfasen avseende nytt tvärbindningsbart material baserat på nylon 66 och Nexams tvärbindare. BASF har fått en 2-årig marknadsexklusivitet, under förutsättning att man köper en viss minimivolym av Nexamprodukter under avtalsperioden.
  Nexam har ingått ett treårigt leveransavtal med Armacell, världens största tillverkare av PET-skum. Armacell har exklusivitet gällande användning av Nexams tvärbindare till PET-skum, under förutsättning att de köper en viss minimivolym Nexamprodukt under avtalsperioden.
  Kundprojekt gällande specialnylon till bland annat mobiltelefoner och läsplattor har gått framåt. Positiva testresultat har uppnåtts och större mängd testmaterial har tillverkats och levererats till kund för fullskaliga produktionstester i slutet av februari. Kunden har meddelat att vid lyckade resultat i produktionskörningarna kommer det nya materialet börja användas kommersiellt inom snar framtid.
  Fördjupad diskussion angående samarbetsavtal och samarbetsform för kommersialisering av tvärbindningsbara polyolefiner, exempelvis polyeten till rör, pågår med en av parterna från PO-CROSS projektet.
  Nexam har kontrakterat upp en agent i Europa för att sälja Nexamprodukter till konverterare för bl.a. uppgradering av återvunnen PET och polyeten. Flera intressanta affärsmöjligheter har redan identifierats tillsammans med potentiella kunder.
  Nexams samarbete med tre utvalda kontraktstillverkare fortsätter med höjd intensitet och förberedelser för produktion av Nexams produkter i multi-ton skala pågår.
  Nexams patentansökan avseende framställning av EBPA beviljas i Europa. Detta patent är viktigt då EBPA är central för högtemperaturhartset som Rolls Royce utvärderar.
  Nexams patentansökan avseende den unika molekylen MEPA beviljas i Sydafrika.
  Styrelsen i Nexam har beslutat att påbörja arbetet med att förbereda bolaget för listbyte från NASDAQ OMX Stockholm First North till NASDAQ OMX Stockholm Small Cap.

Lund, den 26 februari 2014Styrelsen

Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisor.

Ladda ner som PDF