Nyheter

Sommarhälsning från VD Anders Spetz

2018-07-04

Vi ser tillbaka på våren 2018 som en rolig och utmanande period för oss inom Nexam Chemical. Våra extruders är välbelagda och kundprojekten inom fokusområdena fortsätter att utvecklas positivt. Glädjande är också att våra affärer inom multifunktionell masterbatch börjar ta fart och visar på tillväxt. Den positiva försäljningsutvecklingen ger oss nu en möjlighet att utveckla och optimera hela vår leveranskedja. Från den mer avancerade synteskemiproduktionen i Skottland till vidareförädling och tillverkning av masterbatcher vid enheterna i Sverige, Ungern, Serbien och Polen och den därpå följande distributionen globalt till våra kunder.

Utvecklingen inom våra utvalda fokusområden redovisar vi normalt i våra kvartalsrapporter och nyhetsbrev. I det här sommarbrevet tänkte jag försöka berätta lite mer om några av de affärsmöjligheter vi ser som ett resultat av vår pågående forsknings- och utvecklings-verksamhet.

Klassiska termoplaster i avancerade tillämpningar

Ett antal av de utvecklingsprojekt som Nexam Chemical bedriver tillsammans med olika kunder handlar om att möjliggöra användningen av klassiska termoplaster som polyeten och polypropen i mer avancerade och högvärdiga tillämpningar. I ökad utsträckning appliceras Nexam Chemicals teknologi i form av masterbatch och då oftast i kombination med andra redan etablerade processhjälpmedel och additiver. Målsättningen med dessa utvecklingsprojekt kan exempelvis vara att förbättra prestandan för flamskyddade komponenter, att öka produktionseffektiviteten vid tillverkning av rör och olika sorters termoplastiska kompositer. Gemensamt för samtliga dessa projekt är att den produkt som vi levererar, NEXAMITE®, möjliggör en drastisk förbättring av slutproduktens egenskaper inom ramen för vad som kostnadsmässigt är acceptabelt för kunden. Att vi nu har lyckats utveckla NEXAMITE®-produkten i form av en masterbatch har inneburit att vi överkommit ett antal tekniska hinder som tidigare bromsade utvecklingstakten i många av våra projekt. Här hyser vi starka förhoppningar om att den kommersiella utvecklingen ska ta fart.

Färglösa polyimidfilmer

Tillsammans med det globala kemiföretaget Evonik och det välrenommerade universitetet Virginia Tech i USA, så är vi aktivt involverade i ett projekt för att utveckla färglösa polyimidfilmer. Utmaningen vi står inför i detta projekt är att lyckas utveckla material som klarar alla krav på tjänsteegenskaper samtidigt som de skall vara just färglösa. Detta har visat sig varit ett mycket utmanande problem för hela polyimidbranschen. Slutkunderna är tillverkare av flexibla skärmar för mobila applikationer, dvs. skärmar som går att böja kraftigt alternativt helt rulla ihop utan att de skadas. Projektstatus har i dagarna rapporterats vid ett välbesökt web-seminarium där vi, tillsammans med våra projektpartners, presenterade våra lovande resultat inför ett 50-tal deltagare. Många av dessa deltagare är representanter för flera av världens stora elektronik- och materialutvecklingsföretag. Resultaten så här långt har skapat höga förväntningar framåt och vi har därför gemensamt med våra partners beslutat att expandera projektet genom att initiera flera nya delprojekt i direkt samarbete med kunder som vill utveckla egna tillämpningar av vår teknologi.

3D-print

En ”sanning” inom 3D-print är att det är förhållandevis enkelt att tillverka komponenter i alla upptänkliga former, men att slutegenskaperna på dessa komponenter blir alltför dåliga. Av denna anledning så används tekniken idag huvudsakligen för framtagning av prototyper där kraven på prestanda är lägre. Skulle man kunna lösa detta problem så öppnas en ny marknad för komponenttillverkning med hjälp av 3D teknik.

Ett huvudskäl till den försvagning av materialet som uppstår vid komponenttillverkning med hjälp av 3D-print är så kallade svetslinjer, dvs. områden i materialet där en del skall fästa mot en annan. Detta är ett problem oavsett om man väljer att smälta ut eller sintra fram komponenten. Försök har visat att vår NEXAMITE®-teknologi lämpar sig mycket väl för att förstärka dessa gränsområden och därigenom materialet i sig självt.

Tillsammans med ett universitet med kompetens inom området så driver vi idag ett projekt inom området material för 3D-print. Projektet sponsras av ett välkänt bilföretag. Målet är att utveckla en teknologi där det går att 3D-printa reservdelar till bilar med samma prestanda som dagens serietillverkade komponenter. Potentialen för bilföretagen är enorm i form av besparingar och serviceförbättringar i eftermarknaden genom minskat behov av lager och logistik. De första resultaten i projektet är lovande och vi har därför tillsammans med våra partners beslutat att gå vidare till nästa fas.

Utökat fokus på utveckling

Genom den stabila kommersiella grund som Nexam Chemical har etablerat så möjliggörs nu, i tillägg till redan pågående satsningar inom våra kommersiella fokusområden, utökade aktiviteter i nya utvecklingsprojekt. För att stödja denna satsning så avser vi att stärka vår organisation på flera viktiga positioner. Därför har en rekryteringsprocess inletts där nyckelpersoner inom utveckling, försäljning och produktion kommer att rekryteras.

Jag ser fram emot att få in nya motiverade och kunniga kollegor och att i samarbete med dem och mina övriga medarbetare få vidareutveckla Nexam Chemical under den kommande intensiva hösten och vintern. Nu tar vi några veckors semester och vila innan vi fortsätter på vår spännande resa med Nexam Chemical.

Med önskan om en skön sommar!

Anders Spetz

VD Nexam Chemical

För mer information, kontakta:

Anders Spetz, CEO, +46-703 47 97 00, anders.spetz@nexamchemical.com 

____________________________________________________________________________

Om Nexam Chemical

Nexam Chemical utvecklar teknologi och produkter som gör det möjligt att kostnadseffektivt och med bibehållen produktionsteknik avsevärt förbättra tillverkningsprocess och egenskaper hos de flesta typer av plaster. Till de egenskaper som förbättras hör bland andra styrka, seghet, temperaturtålighet, kemikalieresistens och livslängd. De förbättrade egenskaperna gör det i sin tur möjligt att ersätta metaller och andra, ofta tyngre och dyrare konstruktions-material inom en rad olika tillämpningsområden. Även i applikationer där plast redan används förbättras tillverkningsprocess, minskar materialanvändning och möjliggörs användningen av mer miljövänliga alternativ. Exempel på kommersiella applikationer: rörtillverkning, skumtillverkning och högprestandaplaster. Mer information om verksamheten finns på http://www.nexamchemical.com. Bolagets Certified Adviser är FNCA Sweden AB.

Ladda ner som PDF