Nyheter

Kommuniké från årsstämma i Nexam Chemical Holding AB (publ) den 14 maj 2024

2024-05-14

Idag, den 14 maj 2024, hölls årsstämma i Nexam Chemical Holding AB (publ). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades.

Beslut om fastställande av räkenskaper samt resultatdisposition

Årsstämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkning samt koncernresultat- och koncernbalansräkning. Årsstämman beslutade även att disponera över bolagets resultat i enlighet med styrelsens förslag innebärande att någon vinstutdelning inte lämnas och att disponibla medel balanseras i ny räkning.

Ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören

Årsstämman beslutade att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2023.

Val och arvodering av styrelse och revisor

Årsstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att omvälja Cecilia Jinert Johansson, Lennart Holm, Magnus Wikström och Martin Roos som styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Cecilia Jinert Johansson omvaldes som styrelseordförande. Jonna Opitz hade avböjt omval.

Årsstämman beslutade vidare i enlighet med valberedningens förslag att arvode ska utgå med 280 000 kronor till styrelsens ordförande och med 165 000 kronor vardera till övriga styrelseledamöter som inte är anställda av bolaget.

Årsstämman beslutade slutligen i enlighet med valberedningens förslag att omvälja Deloitte AB som revisor samt att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning. Deloitte AB har meddelat att auktoriserade revisorn Jeanette Roosberg fortsatt kommer att vara huvudansvarig revisor.

Rutiner och instruktion för valberedningen

Årsstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag att en valberedning ska utses inför kommande val och arvodering. Valberedningen ska bestå av tre ledamöter representerande de tre största aktieägarna per den siste augusti 2024. Vidare antogs en instruktion och arbetsordning för valberedningen.

Beslut om godkännande av ersättningsrapport

Årsstämman beslutade att godkänna styrelsens ersättningsrapport för räkenskapsåret 2023.

Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att anta nya riktlinjer för ersättning till bolagets ledande befattningshavare.

Beslut om bemyndigande för emissioner

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Emission ska kunna ske med eller utan föreskrift om apport, kvittning eller annat villkor. Totalt antal aktier som ska kunna utges till följd av emission av aktier enligt bemyndigandet, alternativt tillkomma vid utnyttjande av teckningsoptioner eller konvertibler som emitterats enligt bemyndigandet, ska sammanlagt högst uppgå till 20 228 950 stycken, motsvarande en total maximal utspädning om cirka 20 procent beräknat på antalet utestående aktier i bolaget. Syftet med bemyndigandet, och skälen till en eventuell avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, är att ge styrelsen flexibilitet i arbetet med att säkerställa att bolaget på ett ändamålsenligt sätt kan tillföras kapital för finansieringen av verksamheten och för att möjliggöra fortsatt expansion såväl organiskt som genom företagsförvärv, alternativt att kunna utöka ägarkretsen med en eller flera ägare av strategisk betydelse. I den mån bemyndigandet utnyttjas för emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska emissionskursen vara marknadsmässig (med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall).

Beslut om riktad emission av teckningsoptioner, serie 2024/2027

Årsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om en riktad emission av högst 1 700 000 teckningsoptioner serie 2024/2027 med rätt till teckning av nya aktier i bolaget.

Rätt att teckna teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma verkställande direktören, ledningspersoner och övriga anställda i bolaget eller Nexam Chemical-koncernen. Teckningsoptionerna ska emitteras till en kurs motsvarande teckningsoptionernas marknadsvärde vilket ska fastställas av ett oberoende värderingsinstitut eller revisionsbolag med tillämpning av Black-Scholes-modellen.

Varje teckningsoption ska ge rätt att under perioden från och med den 1 september 2027 till och med den 1 oktober 2027 teckna en ny aktie mot kontant betalning. Betalning för aktie vid utnyttjande av teckningsoption ska ske kontant till en teckningskurs motsvarande 200 procent av den volymvägda genomsnittskursen enligt Nasdaq First North Growth Market Premiers officiella kurslista för aktie i bolaget under 10 handelsdagar omedelbart före årsstämman den 14 maj 2024, dock som minimum aktiens kvotvärde.

Skälen för avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt är en önskan om att få ett optionsprogram infört ägnat för tilldelning till nyckelpersoner i bolaget varmed de kan erbjudas möjlighet att ta del av en värdetillväxt i bolagets aktie. Detta förväntas leda till att intresset för bolagets utveckling – liksom bolagets aktiekursutveckling – förstärks och att fortsatt företagslojalitet under de kommande åren stimuleras.

Lomma den 14 maj 2024

Nexam Chemical Holding AB (publ)

För mer information, kontakta:

Ronnie Törnqvist, VD, +46-706 25 41 85, ronnie.tornqvist@nexamchemical.com

Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 maj 2024 kl. 16.45.

Ladda ner som PDF