Investerare

Valberedning

Vid årsstämman den 17 maj 2018 beslutades att Nexam Chemical ska ha en valberedning som ska bestå av tre ledamöter representerande de tre största aktieägarna per den siste juni 2018.

Med de största ägarna avses de aktieägare som är registrerade hos Euroclear Sweden AB den 30 juni 2018. Utövar inte aktieägaren sin rätt att utse ledamot ska den till röstetalet närmast följande största aktieägaren ha rätt att utse ledamot i valberedningen. Ordförande i valberedningen ska, om inte ledamöterna enas om annat, vara den ledamot som utsetts av den till röstetalet största aktieägaren.

Valberedningen inför årsstämman 2019 består av:

  • Eva Gottfridsson Nilsson, valberedningens ordförande och utsedd av Länsförsäkringar Fondförvaltning AB;
  • Martin Lundin, utsedd av utsedd av Holm Invest AB (Lennart Holm); samt
  • Tomas Klevbo

 

Valberedningens övergripande ansvar inför årsstämman 2019 är att presentera lämpliga kandidater för ordförande respektive styrelseledamöter och revisor(er) i Bolaget, samt att föreslå deras arvodering.

Valberedningen ska arbeta fram förslag i nedanstående frågor att föreläggas årsstämman för beslut:

  • förslag till ordförande vid stämman,
  • förslag till antalet bolagsstämmovalda styrelseledamöter samt, i förekommande fall, antalet revisorer,
  • förslag till arvode till icke anställda ledamöter i styrelsen samt till icke anställda ledamöter i styrelsens olika utskott,
  • förslag till arvode för revisorerna,
  • förslag till val av styrelsens ordförande och övriga styrelseledamöter samt, i förekommande fall, val av revisorer,
  • förslag till riktlinjer för att utse ledamöter i valberedningen och för valberedningens uppdrag,
  • förslag till arvode till valberedningens ledamöter.

 

Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen kan vända sig till valberedningen per e-post på adress: valberedning@nexamchemical.com, eller med vanlig post på adress: Nexam Chemical Holding AB (publ), Att: Valberedningen, Box 165, 234 23 LOMMA.

För att valberedningen skall kunna behandla inkomna förslag med tillräcklig omsorg bör dessa vara valberedningen tillhanda senast den 4 mars 2019.

För ytterligare information se Valberedningens rutiner och instruktioner beslutad vid årsstämman 2018.

Kalender

Finansiell kalender

2019-05-07
Delårsrapport januari-mars 2019
2019-05-16
Årsstämma 2019
2019-08-20
Delårsrapport januari-juni 2019

Prenumerera

IR-kontakt

Johan Arvidsson, CEO
johan.arvidsson@nexamchemical.com
+46 (0)708-97 44 39