Investerare

Nexam Chemical Holding AB (publ) Delårsrapport 1 januari – 31 mars 2015

2015-04-20

Första kvartalet i korthet

Operativt:

 • Organisationsförändringar har påbörjats för att anpassa verksamheten för kommersialisering och ett besparingsprogram initierats med målet att, på årsbasis, sänka kostnaderna med 10 MSEK.

 • Lars Öhrn rekryteras till den nyinrättade tjänsten CMO, Chief Marketing Officer med tillträde i maj 2015. En förstärkning av organisationen i den pågående kommersialiseringen av Bolagets produkter.

 • Christian Svensson utses till CFO, Chief Financial Officer.

 • Ledande befattningshavare och nyckelpersoner tecknar totalt 700 000 teckningsoptioner i incitamentsprogram.

 • Styrelsen beslutar att avvakta med byte av handelsplats för Bolaget.

 • Två nya patent beviljas. Ett i Europa avseende katalys av tvärbindare, samt ett i USA för ny tillverkningsprocess av EBPA.

Finansiellt & Legalt:

 • Nettoomsättningen för första kvartalet uppgick till 513 (120) kSEK. Periodens resultat före skatt uppgick till

  -10 520 (-7 136) kSEK.

 • Jämfört med årets början var balansomslutningen vid periodens slut 75 106 (84 973) kSEK, varav likvida medel uppgick till 51 645 (62 543) kSEK.

 • Kassaflödet för den löpande verksamheten under första kvartalet uppgick till -10 535 (-5 044) kSEK.

Lund 20 april 2015

Styrelsen

Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisor.

För mer information, kontakta:

Lennart Holm, styrelsens ordförande, +46-706 30 85 62, lennart.holm@nexamchemical.com

Anders Spetz, CEO, +46-703 47 97 00, anders.spetz@nexamchemical.com

Ladda ner som PDF