Investerare

Nexam Chemical Holding AB (publ)Bokslutskommuniké 1 januari – 31 december 2015

2016-02-18

Ytterligare avtal inom PET-skum

Fjärde kvartalet i korthet

Operativt:

  • Armacells exklusivitet avseende PET-skum upphör, men samarbetet fortsätter med en gemensam ambition att teckna ett leveransavtal.
  • Ytterligare avtal tecknas för utvecklingssamarbete av högpresterande PET-skum med DIAB med ömsesidig målsättning om ett långsiktigt leveransavtal.
  • Erhåller order på cirka 1,5 miljoner kronor från en av världens största rörtillverkare.
  • Industriell order erhålls för NEXIMID® avsedd för elektronikindustrin med månatliga leveranser. Baserat på prognos från kunden bedöms ordervärdet för 2016 uppgå till 1,5 miljoner kronor.

Finansiellt:

  • Nettoomsättningen för fjärde kvartalet uppgick till 2 513 (642) kSEK och för helåret 7 842 (1 602) kSEK. Rörelseförlusten för kvartalet har halverats jämfört med motsvarande period förra året, -4 923 (-10 859) kSEK. För helåret har rörelseresultatet förbättrats med 33 %.
  • Jämfört med årets början var balansomslutningen vid periodens slut 58 674 (84 973) kSEK, varav likvida medel uppgick till 36 305 (62 543) kSEK.
  • Kassaflödet för det fjärde kvartalet uppgick till -2 902 (-8 961) kSEK.

Lund 18 februari, 2016

Styrelsen

Denna rapport har inte varit föremål för granskning av bolagets revisor.

Frågor kring rapporten besvaras av:

Anders Spetz, VD

Tel: +46-(0)703 47 97 00

E-post: anders.spetz@nexamchemical.com

Ladda ner som PDF