Investerare

Nyhet: Affärsuppdatering av VD Anders Spetz.

2015-03-19

Hundra första dagarna med Nexam Chemical.

De flesta som följer Nexam Chemical har helt säkert noterat att vi varit återhållsamma i vår kommunikation hittills i år. Det har varit en medveten hållning, där jag som ny VD i bolaget valt att utnyttja mina första hundra dagar, för att bilda mig en ordentlig uppfattning om verksamheten. Klart är att vi under förra året inte klarat av att leverera efter våra egna och andras förväntningar och då blir det extra viktigt att veta var vi står.

Precis som jag förväntat mig så kan jag nu konstatera att det finns mycket som fungerar väl. Glädjande nog är potentialen i vår teknologi, som en plattform för att skapa kundvärde, ett av dessa områden. Detta bekräftas gång på gång i de aktiviteter vi bedriver i samarbete med partners i syfte att komma ut på marknaden med våra första volymprodukter.

Jag måste dock också konstatera att det finns en hel del områden där jag inte alls är nöjd med våra insatser hittills och det är här vi nu kommer att fokusera framgent.

Jag har tillsammans med ledningsgruppen, lagt de senaste två månaderna på en grundlig genomlysning av hela verksamheten. Arbetet har genomförts utifrån såväl ett tekniskt som ett kommersiellt perspektiv. Vi har nu kommit till ett antal slutsatser vilka kommer att resultera i ett antal förändringar inom bolaget. Enkelt uttryckt så har verksamheten hittills fokuserat för mycket på utveckling av nya molekyler med spännande egenskaper och för lite på hur dessa skall appliceras för att skapa konkret värde ute hos våra kunder. Huvuddragen i de förändringar vi nu genomför är att vi går:

 • från en långsam, flerårig, affärsutvecklingscykel, inriktad primärt mot forsknings- och utvecklingskunder, till en snabbare, halvårslång, affärsutvecklingscykel, där vi bearbetar kunder inom konvertering, compoundering och återvinning av plast, dvs. vi breddar kundbasen genom att flytta oss längre fram i värdekedjan.

 • från en laboratorieverksamhet inriktad på att utveckla ny kemi och nya molekyler, till en mer konkret applikationsutveckling där kundnytta och kundvärde sätts i fokus.

 • från en organisation där merparten av resurserna arbetar med utveckling, till en organisation där en betydande del av resurserna allokeras mot försäljning och applikationssupport.

  Vi bygger nu ett litet, men kompetent och motiverat team med kapacitet att driva kommersialiseringsprocessen i Nexam Chemical.

  Som ett första steg i denna process är jag mycket nöjd och stolt över att Lars Öhrn nu valt att börja hos oss som vår nya CMO (Chief Marketing Officer). Lars kommer in i Nexam Chemical med en gedigen marknads- och säljerfarenhet från just den plastindustri som vi tänker bearbeta. Han har innehaft ett antal seniora roller inom såväl polymertillverkande som plastbearbetande företag. Han kommer närmast från Borouge i Abu Dhabi, där han verkat som Market Application Manager. Lars kunskaper och insikter om hur man genererar värde för kunden, och betydelsen av ett djupt applikationskunnande, kommer att driva vårt arbete i rätt riktning.

  Vår NEXIMID®-affär utvecklas positivt inom högprestandapolymerer, särskilt för polyimider. Detta är dock en relativt liten marknad med begränsad volym- och lönsamhetspotential. Under innevarande år kommer vi därför att lägga mer resurser på att leverera ett starkt ”proof of concept” för vår teknologi riktad mot prioriterade högvolymsegment. Ett första steg är kommersialisering av applikationer inom PE-rör, samt olika sorters film och skum, baserade på PET, PE och PP.

  Parallellt med en omfokusering mot sälj och marknad, så pågår också en översyn av kostnaderna i bolaget. Tillsammans med ledningen har jag nu initierat ett kostnadsbesparingsprogram som märkbart kommer att sänka våra kostnader redan under innevarande år.

  Som framgår, och här vill jag vara tydlig, så tycker jag att Nexam Chemical borde kommit längre än vad vi gjort när det gäller kommersialisering av vår teknologi. Vi har lagt för lite fokus på att i djupet analysera och värdera vårt kunderbjudande och vi har inte förmått att rikta våra resurser mot rätt marknadssegment. Vårt säljarbete har varit fragmenterat och på en för låg aktivitetsnivå. Med det sagt så är det alltid lätt att vara efterklok. Att utveckla Nexam Chemicals typ av affär tar tid, längre tid än vad vi tidigare trott och kommunicerat.

  Med denna uppdatering hoppas jag ge Nexam Chemicals aktieägare och affärspartners en dagsaktuell bild av var Nexam Chemical står just nu. Jag vill också markera att mina hundra första dagar är över och att jag nu tillsammans med ledningsgruppen och styrelsen har satt en tydlig agenda och aktivitetsplan framåt. Vi jobbar nu intensivt i syfte att visa våra kunder och andra intressenter att det med hjälp av Nexam Chemicals kemi går att skapa betydande kundvärde och därigenom även värde för alla oss som har intresse i Nexam Chemical!

  Anders Spetz

  VD

  För mer information, kontakta:

  Lennart Holm, styrelsens ordförande, +46-706 30 85 62, lennart.holm@nexamchemical.com

  Anders Spetz, CEO, +46-703 47 97 00, anders.spetz@nexamchemical.com

Ladda ner som PDF