Investerare

Affärsuppdatering av VD Anders Spetz

2015-10-09

Vår strategi på tre fokusområden ger resultat – första industriella orders vunna!

Jag vill såhär mitt emellan ordinarie rapporter och övriga pressmeddelanden kring materiella händelser ge en lägesuppdatering avseende verksamheten i Nexam Chemical.

Strategiskt fokus

Vår nya strategi med fokus på tre applikationsområden – rör av polyeten, skum av polyestrar samt högprestanda applikationer – ligger fast och utvecklingen följer den plan vi upprättat. Baserat på de positiva resultat vi erhållit avser vi nu att öka intensiteten i våra ansträngningar ytterligare. Vi har gått från ”proof of concept” inom samtliga tre applikationsområden till provkörningar ute hos kund i full skala och nu närmar vi oss industriell försäljning i samtliga. Ambitionen är att gå från minst en köpande kund per applikationsområde mot nästa delmål, minst fem kommersiella kunder per område.

Nästa fas i utvecklingen blir en expansion till ett större antal kunder och breddning av antalet applikationsområden. Detta kommer att kräva en anpassning av hur vi organiserar verksamheten, i syfte att möjliggöra en uppväxling av tillväxttakten. Utgångspunkten för denna fas är det utvecklingsarbete vi idag bedriver tillsammans med ett stort antal kunder med lovande resultat.

Affärsuppdatering

Rör av polyeten

Som tidigare kommunicerats så kan vi konstatera att Nexam Chemicals teknologi för att modifiera polyeten avsett för rörapplikationer fått sitt kommersiella genombrott. Tester har pågått och pågår parallellt inom flera olika användningsområden och hos flera kunder. Förutsättningarna för att få fler orders inom detta område relativt snart bedöms som goda.

Skum av polyestrar, bl. a. PET

Här pågår ett antal aktiviteter ute hos flera kunder, allt från försök i laboratorier till pilotkörningar och tester i fullskaleproduktion. Här har Nexam Chemicals teknologi visat sig vara utomordentligt effektiv redan vid mycket låg dosering. Vi utvecklar nu kontinuerligt vårt erbjudande till marknaden baserat på det värde våra produkter ger kunden. Även här kommer vi nu att prioritera en breddning av kundbasen.

Högprestanda applikationer

Vi tar nu in löpande order i industriell skala även om volymerna fortfarande är begränsade. En av våra kunder har lyckats kommersialisera en produkt, där NEXIMID® haft en avgörande betydelse. Detta inom ett applikationsområde relaterat till elektronikindustrin. Även inom detta område finns en stor potential att bredda kundbasen.

Från forskning till utveckling

Vår omfokusering mot mer applikationsrelaterad utveckling har lett till ett mer aktivt samarbete med en stor aktör inom specialkemi, Evonik. Vi har enats om att tillsammans bearbeta kunder inom polyimider, inom vårt högprestanda segment. Här kompletterar våra produkterbjudanden varandra på ett unikt sätt där man, genom att utnyttja bägge parters samverkande produkter, uppnår efterfrågade egenskaper hos plasten.

Arbetet i vårt plastapplikationslaboratorium bedrivs med fortsatt hög intensitet. Den utrustning vi har installerad lämpar sig bäst för utveckling inom polyeten och polyesterapplikationerna. Den mycket mer avancerade utvecklingen som bedrivs inom området högprestanda utförs i huvudsak hos våra kunder i deras specialiserade laboratorier.

Organisation

Som en del av det besparingsprogram som genomförts har de personalneddragningar som tidigare aviserats nu genomförts till fullo och våra kostnader minskar fortsatt jämfört med föregående år. Jag vill här passa på att tacka de fantastiska teamet på Nexam Chemical för enastående prestationer under omställningsperioden. Vi har lyckats höja aktivitetsnivå och resultat trots färre resurser.

Rekryteringen av en ny chef för teknisk service/teknisk försäljning går nu in i sin slutfas med selektering och djuputvärdering av utvalda slutkandidater.

På säljsidan pågår förhandlingar med ett flertal distributörer om uppdrag för Nexam Chemicals räkning.

Jag ser med tillförsikt fram emot att leverera på lagd strategi!

Anders Spetz

VD

För mer information, kontakta:

Anders Spetz, CEO, +46-703 47 97 00, anders.spetz@nexamchemical.com

____________________________________________________________________________

Om Nexam Chemical

Nexam Chemical utvecklar teknologi och produkter som gör det möjligt att kostnadseffektivt och med bibehållen produktionsteknik avsevärt förbättra tillverkningsprocess och egenskaper hos de flesta typer av plaster. Till de egenskaper som förbättras hör bland andra styrka, seghet, temperaturtålighet, kemikalieresistens och livslängd. De förbättrade egenskaperna gör det i sin tur möjligt att ersätta metaller och andra, ofta tyngre och dyrare konstruktions-material inom en rad olika tillämpningsområden. Även i applikationer där plast redan används förbättras tillverkningsprocess, minskar materialanvändning och möjliggörs användningen av mer miljövänliga alternativ. Exempel på kommersiella applikationer: rörtillverkning, skumtillverkning och högprestandaplaster. Mer information om verksamheten finns på http://www.nexamchemical.com. Bolagets Certified Adviser är Remium Nordic AB.

Ladda ner som PDF