Investerare

Nyhet: Affärsuppdatering av VD Anders Spetz.

2015-07-02

Nexam Chemical på rätt väg!

Såhär i upptakten på semesterperioden så vill jag passa på att ge aktieägare och andra intressenter i Nexam Chemical en kort affärsuppdatering.

Strategiskt fokus

Sedan jag tillträdde som VD har ledning och styrelse som bekant förändrat verksamhetens strategiska inriktning. Vägen framåt, i syfte att utveckla Nexam Chemical till en kommersiell framgång, stavas FOKUS. Vi har under våren noggrant utvärderat våra affärsmöjligheter, prioriterat de bästa och matchat dessa med våra tillgångar och resurser. Det som kommunicerats under våren står fast - vårt fokus idag ligger på rör av polyeten (PE), skum av polyester (bl.a. PET) samt vårt high performance sortiment.

Affärsuppdatering

Vi kan konstatera att våra produkter möter ett stort intresse från marknaden inom våra utvalda fokusområden och det pågår nu fullskaletester och viss inledande försäljning inom prioriterade segment. Innan man drar för stora slutsatser av det ska man dock beakta att det tar tid för kunderna att utvärdera och anpassa sina kommersiella erbjudanden för att generera större volymförsäljning av slutprodukter innehållande Nexam Chemicals teknologi. I flera av de kundprojekt som pågår kan vi även konstatera att vårt specialistkunnande utgör en viktig del av affärsupplägget. En nyckelkomponent som är väsentlig för kommande utveckling är vår förmåga att erbjuda kostnadseffektiva lösningar.

Vi har under vår och försommar introducerat flera formuleringar med ett attraktivt pris i förhållande till skapat kundvärde. Detta öppnar upp för nya affärsmöjligheter inom högvolymsegmenten. Samtidigt har vi dock i ett par kundprojekt tvingats tillbaka till laboratoriet för att hitta lösningar till specifika kundutmaningar. Ett av dessa områden avser polypropen (PP) som vi nu avser att prioritera högt i vårt utvecklingsarbete, med målet att utveckla en kommersiellt fungerande lösning.

Från forskning till utveckling

Jag kan med tillfredsställelse konstatera att vi på kort tid lyckats med en omställning från forskning på molekylär nivå till utveckling av applikationer där våra additiv ingår som en värdeskapande komponent för kunden. I vårt applikationslaboratorium i Lund pågår nu intensiva tester där vi simulerar kundernas produktion med NEXAMITE®-modifierade plaster. På så sätt underlättar vi för våra kunder att anpassa sina produktionsprocesser i syfte att maximera värdet av Nexam Chemicals teknologi.

Vidare så har vi under det första halvåret genomfört en större strukturförändring på utvecklings-sidan. Vi har konsoliderat alla forskningsaktiviteter till vår anläggning i Skottland och stängt vårt kemilaboratorium i Lund. Detta ger oss ett bättre resursutnyttjande och en tydligare fokusering där laboratoriet i Skottland står för all kemiutveckling och kvalitets-kontroll och verksamheten i Lund för all applikationsutveckling. Våra forskningsaktiviteter fokuseras nu på att förfina formuleringarna till polyeten och polyestrar. Det nyutvecklings-arbete som pågår inriktas främst mot att finna en effektivare formulering för PP (polypropen).

Besparingsprogram

Vårt besparingsprogram fortlöper helt enligt plan och vi ser redan positiva effekter av detta. De löpande kostnaderna har minskat, bl.a. som en effekt av stängning och flytt av kemilaboratoriet i Lund, reducerade externa kostnader för bl.a. rådgivare samt neddragning av personalstyrkan. Totalt har personalstyrkan i moder- och dotterbolag minskat med nio tjänster, främst inom administration och den långsiktiga forskningsverksamheten.

Organisation

Nu är CMO (marknadschef) Lars Öhrn på plats och han har startat sitt uppdrag i Nexam Chemical på ett föredömligt sätt, med rätt fokus och full fart med kundaktiviteter. Genom sin unika erfarenhet och sitt nätverk har han redan tillfört bolaget nya möjligheter.

Samtidigt avser vi att förstärka teamet med ytterligare säljkompetens och teknisk kundservice. Dessa rekryteringsprocesser har redan påbörjats.

Slutligen vill jag önska alla en skön sommar! Vi på Nexam Chemical håller öppet hela sommaren och våra projekt fortlöper kontinuerligt.

Nu gör vi affärer, framåt vill vi att de blir fler och större!

Anders Spetz

VD

För mer information, kontakta:

Lennart Holm, styrelsens ordförande, +46-706 30 85 62, lennart.holm@nexamchemical.com

Anders Spetz, CEO, +46-703 47 97 00, anders.spetz@nexamchemical.com

Ladda ner som PDF